به نام خدا

مشکل بیش‌برازش داده‌ها یا Overfitting و معرفی Dropout

برای اینکه موقع اجرای کدها دقیقا نتایج سر کلاس را بتوانید مشاهده کنید :
In [1]:
import numpy as np
np.random.seed(123) # for reproducibility

شبکه بدون Dropout

In [2]:
# 1. Import libraries and modules
import keras
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Dropout, Activation
import numpy as np
from dataset import load_hoda
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline 

np.random.seed(123) # for reproducibility

# 2. Load pre-shuffled HODA data into train and test sets
x_train_original, y_train_original, x_test_original, y_test_original = load_hoda()

# 3. Preprocess input data
''' 3.1: input data in numpy array format'''
x_train = np.array(x_train_original)
x_test = np.array(x_test_original)
'''3.2 normalize our data values to the range [0, 1]'''
x_train = x_train.astype('float32')
x_test = x_test.astype('float32')
x_train /= 255
x_test /= 255

# 4. Preprocess class labels
y_train = keras.utils.to_categorical(y_train_original, num_classes=10)
y_test = keras.utils.to_categorical(y_test_original, num_classes=10)

# 5. Define model architecture
model = Sequential()
model.add(Dense(64, activation='relu', input_dim=25))
model.add(Dense(200, activation='relu'))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))

# 6. Compile model
model.compile(loss='categorical_crossentropy',
       optimizer='adam',
       metrics=['accuracy'])

train_loss = []
train_acc = []
test_loss = []
test_acc = []

for i in range(200):
  # 7. Fit model on training data
  model.fit(x_train, y_train,
       epochs=1,
       batch_size=128, verbose=0)

  # 8. Evaluate model on test data
  loss, acc = model.evaluate(x_train, y_train, verbose=0)
  train_loss += [loss]
  train_acc += [acc]
  loss, acc = model.evaluate(x_test, y_test, verbose=0)
  test_loss += [loss]
  test_acc += [acc]
print("Test Accuracy:",test_acc[-1],"\nMaximum Test Acuracy During Training: ", max(test_acc))

plt.figure(1)
plt.plot(train_loss, label='Train')
plt.plot(test_loss, label='Test')
plt.xlabel('#epochs')
plt.ylabel('Loss')
plt.legend()
plt.show()

plt.figure(2)
plt.plot(train_acc, label='Train')
plt.plot(test_acc, label='Test')
plt.xlabel('#epochs')
plt.ylabel('Accuracy(%)')
plt.legend()
plt.show()
Using TensorFlow backend.
Test Accuracy: 0.925 
Maximum Test Acuracy During Training: 0.935

شبکه با Dropout

In [3]:
# 1. Import libraries and modules
import keras
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Dropout, Activation
import numpy as np
from dataset import load_hoda
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline 

np.random.seed(123) # for reproducibility

# 2. Load pre-shuffled HODA data into train and test sets
x_train_original, y_train_original, x_test_original, y_test_original = load_hoda()

# 3. Preprocess input data
''' 3.1: input data in numpy array format'''
x_train = np.array(x_train_original)
x_test = np.array(x_test_original)
'''3.2 normalize our data values to the range [0, 1]'''
x_train = x_train.astype('float32')
x_test = x_test.astype('float32')
x_train /= 255
x_test /= 255

# 4. Preprocess class labels
y_train = keras.utils.to_categorical(y_train_original, num_classes=10)
y_test = keras.utils.to_categorical(y_test_original, num_classes=10)

# 5. Define model architecture
model = Sequential()
model.add(Dense(64, activation='relu', input_dim=25))
model.add(Dense(200, activation='relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))

# 6. Compile model
model.compile(loss='categorical_crossentropy',
       optimizer='adam',
       metrics=['accuracy'])

train_loss = []
train_acc = []
test_loss = []
test_acc = []

for i in range(200):
  # 7. Fit model on training data
  model.fit(x_train, y_train,
       epochs=1,
       batch_size=128, verbose=0)

  # 8. Evaluate model on test data
  loss, acc = model.evaluate(x_train, y_train, verbose=0)
  train_loss += [loss]
  train_acc += [acc]
  loss, acc = model.evaluate(x_test, y_test, verbose=0)
  test_loss += [loss]
  test_acc += [acc]
print("Test Accuracy:",test_acc[-1],"\nMaximum Test Acuracy During Training: ", max(test_acc))

plt.figure(1)
plt.plot(train_loss, label='Train')
plt.plot(test_loss, label='Test')
plt.xlabel('#epochs')
plt.ylabel('Loss')
plt.legend()
plt.show()

plt.figure(2)
plt.plot(train_acc, label='Train')
plt.plot(test_acc, label='Test')
plt.xlabel('#epochs')
plt.ylabel('Accuracy(%)')
plt.legend()
plt.show()
Test Accuracy: 0.95 
Maximum Test Acuracy During Training: 0.96
دوره مقدماتی یادگیری عمیق
علیرضا اخوان پور
پنج شنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
Class.Vision - AkhavanPour.ir - GitHub
In [ ]: