ZDO zadání 2020

 • Navrhněte a naprogramujte nástroj pro měření pohybu zvířat v boxech.
 • Vstupem jsou videa s pohledem shora
 • Cílem je naměřit počet metrů, které zvíře ujde v určitém čase.
 • Polohu zvířat zaznamenávejte v metrech, čas v sekundách.
 • Bonusová úloha je určení natočení zvířete

Data

data ke stažení naleznete zde

Rozdělení anotací

Každá ze skupin má za úkol provedení anotace videí ze dvou kamer.

 • Skupina 1
  • Kamera 1, videa 001 až 010
  • Kamera 2, videa 001 až 004
 • Skupina 2
  • Kamera 1, videa 011 až 015
  • Kamera 2, videa 005 až 006
 • Skupina 3
  • Kamera 1, videa 021 až 030
  • Kamera 2, videa 009 až 012

Práce s videem

In [72]:
%pylab inline
import skimage
from skimage.io import imread
import cv2
from pathlib import Path
import pandas as pd
import seaborn as sns
pd.__version__
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
C:\Users\Jirik\Miniconda3\envs\scaffan\lib\site-packages\IPython\core\magics\pylab.py:160: UserWarning: pylab import has clobbered these variables: ['imread']
`%matplotlib` prevents importing * from pylab and numpy
 "\n`%matplotlib` prevents importing * from pylab and numpy"
Out[72]:
'0.25.3'
In [99]:
# imread()

pth = Path('~/Downloads/zverinec02-006.mp4').expanduser()
cap = cv2.VideoCapture(str(pth))
# prostor pro inicializaci
In [101]:
%matplotlib inline
ret, frame = cap.read()
plt.imshow(frame)
Out[101]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x24741851320>
In [76]:
step = 25 # read every 10th step

cap = cv2.VideoCapture(str(pth))
frames = []
amount_of_frames = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT)
print(f"amount_of_frames={amount_of_frames}")

for frame_number in range(0, int(amount_of_frames), step):
  cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, int(frame_number-1))
  res, frame = cap.read()
  frames.append(frame)
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
amount_of_frames=1293.0
In [40]:
# # Alternative reading
# while(cap.isOpened()):
#   ret, frame = cap.read()
#   # gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
#   # zde místo pro práci s každým snímkem
#   # cv2.imshow('frame',gray)
#   if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
#     break
# cap.release()
# cv2.destroyAllWindows()

Anotace

 • Pozice prasete je dána bodem mezi předníma nohama na spojnici ramen zvířete.
 • Dodržujte ID zvířete. Na všech framech musí být první zvíře vždy označováno jako první.
 • Výstup je v XLSX formátu, případně v CSV
 • Pravým tlačítkem myši lze bod odebrat
 • Prostředním tlačítkem myši se ukončuje zadávání a dojde ke zobrazení dalšího snímku

Ukázka na jednom snímku

In [102]:
%matplotlib qt
plt.figure(figsize=[15,10])
plt.imshow(frame)
points = plt.ginput(-1)
points
Out[102]:
[]
In [60]:
pth.parts[-1]
Out[60]:
('C:\\', 'Users', 'Jirik', 'Downloads', 'zverinec02-005.mp4')

Anotace celého videa

In [85]:
%matplotlib qt
annotation={
  "filename": [], # pth.parts[-1]
  "frame_id": [],
  "animal_id": [],
  "x_px": [],
  "y_px": [],
  "annotation_timestamp": [],
}
plt.figure(figsize=[15,10])
# for i, frame in enumerate(frames[3:9]):
for i, frame in enumerate(frames):
  plt.imshow(frame)
  plt.draw()
  points = plt.ginput(-1)
  
  for j, point in enumerate(points):
    annotation["filename"].append(pth.parts[-1])
    annotation["frame_id"].append(i * step)
    annotation["animal_id"].append(j)
    annotation["x_px"].append(point[0])
    annotation["y_px"].append(point[1])
    annotation["annotation_timestamp"].append(str(pd.Timestamp.now()))
  plt.close()
    
df_one_video = pd.DataFrame(annotation) 
df_one_video
Out[85]:
filename frame_id animal_id x_px y_px annotation_timestamp
0 zverinec02-006.mp4 0 0 458.281362 415.769534 2020-03-18 18:39:55.207252
1 zverinec02-006.mp4 50 0 462.869176 415.769534 2020-03-18 18:40:33.730191
2 zverinec02-006.mp4 50 1 433.813023 489.174552 2020-03-18 18:40:33.730191
3 zverinec02-006.mp4 75 0 468.986260 411.181720 2020-03-18 18:40:36.832799
4 zverinec02-006.mp4 75 1 484.278973 493.762366 2020-03-18 18:40:36.832799
5 zverinec02-006.mp4 100 0 468.986260 417.298805 2020-03-18 18:40:40.028756
6 zverinec02-006.mp4 100 1 479.691159 492.233094 2020-03-18 18:40:40.028756
7 zverinec02-006.mp4 125 0 468.986260 414.240263 2020-03-18 18:40:43.502014
8 zverinec02-006.mp4 125 1 482.749701 493.762366 2020-03-18 18:40:43.502014

Vizualizace pomocí seaborn

In [91]:
sns.lineplot(data=df_one_video, x="x_px", y="y_px",hue="animal_id")
Out[91]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x247324759b0>
In [72]:
annotation
Out[72]:
{'filename': 'zverinec02-005.mp4',
 'frame_id': 100,
 'animal_id': 1,
 'x_px': [],
 'y_px': [],
 'x': 524.0400238948625,
 'y': 437.17933094384705}

Uložení do souboru

In [69]:
ann_fn = Path("annotation.xlsx")
sheet_name = "Sheet1"
if ann_fn.exists():
  dfold = pd.read_excel(str(ann_fn), sheet_name=sheet_name)
    # dfout = pd.concat([dfin, df], axis=0, ignore_index=True)
  dfcombine = dfold.append(df_one_video, ignore_index=True, sort=True)
  dfcombine.to_excel(str(ann_fn), sheet_name=sheet_name, index=False)
else:
  df_one_video.to_excel(ann_fn, index=False, sheet_name=sheet_name)
  
In [82]:
 
Out[82]:
'2020-03-18 18:33:54.220918'

Návrh

 • Limity
 • Požadované vstupy
 • Návrh API

Dodatečné informace

In [ ]: