Truy vấn nâng cao

In [1]:
# import libraries
from pyspark.sql import SparkSession

# view process
print "http://localhost:4040/jobs/"
http://localhost:4040/jobs/
In [2]:
spark = SparkSession.builder \
      .master("local[*]") \
      .appName("Advanced SQL") \
      .getOrCreate()
In [3]:
# load data
if "df_cars" in locals():
  df_cars.unpersist()
if "df_makers" in locals():
  df_makers.unpersist()
  
df_cars = spark.read \
     .format("csv") \
     .option("header", "true") \
     .load("cars.csv")
      
df_makers = spark.read \
     .format("csv") \
     .option("header", "true") \
     .load("makers.csv")    
      
# store as table
df_cars.cache()
df_makers.cache()
sqlContext.registerDataFrameAsTable(df_cars, "car")
sqlContext.registerDataFrameAsTable(df_makers, "maker")
In [4]:
# view schema and top data
print "# Cars schema"
df_cars.printSchema()
df_cars.show(5)

print "# Makers schema"
df_makers.printSchema()
df_makers.show(5)
# Cars schema
root
 |-- id: string (nullable = true)
 |-- car_name: string (nullable = true)
 |-- price: string (nullable = true)
 |-- maker_id: string (nullable = true)

+---+------------+-------+--------+
| id|  car_name| price|maker_id|
+---+------------+-------+--------+
| 1|     X5|5616.38|    2|
| 2|   Compass| 1837.4|    7|
| 3|  Excursion|1949.55|    2|
| 4|  Escalade|8539.64|    3|
| 5|Express 3500|2685.09|    4|
+---+------------+-------+--------+
only showing top 5 rows

# Makers schema
root
 |-- id: string (nullable = true)
 |-- maker_name: string (nullable = true)
 |-- years: string (nullable = true)

+---+----------+-----+
| id|maker_name|years|
+---+----------+-----+
| 1|  Porsche| 2011|
| 2|  Nissan| 2011|
| 3|   Dodge| 2008|
| 4| Cadillac| 2006|
| 5|Land Rover| 2011|
+---+----------+-----+
only showing top 5 rows

Truy vấn lồng

Truy vấn lồng là một câu truy vấn mà ở bên trong nội dung của nó có chứa một câu truy vấn con khác.

 • Truy vấn lồng phân cấp: Khi nội dung của câu truy vấn con độc lập với câu truy vấn cha.
 • Truy vấn lồng tương quan: Khi nội dung của câu truy vấn con phụ thuộc vào câu truy vấn cha.

Đặt tại mệnh đề SELECT

Kết quả của câu truy vấn sẽ như là một giá trị của một thuộc tính.

In [5]:
# Với mỗi hãng xe, cho biết tên của hãng và số lượng xe tương ứng
df_sub_queries = sqlContext.sql("""
  SELECT maker_name AS Hang_Xe, (
    SELECT COUNT(*)
    FROM car
    WHERE car.maker_id = maker.id
  ) AS SL_XE
  FROM maker
""")
df_sub_queries.show()
+----------+-----+
|  Hang_Xe|SL_XE|
+----------+-----+
|  Porsche|  91|
|  Nissan| 116|
|   Dodge|  98|
| Cadillac| 104|
|Land Rover|  82|
|   Mazda| 101|
|   Isuzu| 100|
|  Hyundai| 109|
|  Hyundai|  96|
| Chevrolet| 103|
+----------+-----+

Đặt tại mệnh đề FROM:

Kết quả của câu truy vấn sẽ xem như là một bảng dữ liệu, do vậy có thể truy vấn từ bảng dữ liệu này.

In [6]:
# Cho biết tên và giá mỗi xe của hãng Nissan
df_sub_queries = sqlContext.sql("""
  SELECT T.car_name, T.price AS price_usd
  FROM (
    SELECT *
    FROM car
    WHERE maker_id = 2
  ) AS T
""")
df_sub_queries.show(5)
+---------+---------+
| car_name|price_usd|
+---------+---------+
|    X5| 5616.38|
|Excursion| 1949.55|
|  Tacoma| 5696.24|
|  Tahoe| 7247.84|
| M-Class| 8541.21|
+---------+---------+
only showing top 5 rows

Đặt tại mệnh đề WHERE:

Kết quả của câu truy vấn được sử dụng như một thành phần trong biểu thức điều kiện.

In [7]:
# Cho biết những xe có giá lớn hơn xe có mã = 5
df_sub_queries = sqlContext.sql("""
  SELECT car_name, price
  FROM car
  WHERE price > (
    SELECT price
    FROM car
    WHERE id = 5
  )
""")
df_sub_queries.show(5)
+--------+-------+
|car_name| price|
+--------+-------+
|   X5|5616.38|
|Escalade|8539.64|
| Virage|6297.87|
|  RX-8|7033.46|
| Caravan|3101.49|
+--------+-------+
only showing top 5 rows

Truy vấn lồng phân cấp với toán tử IN

Toán tử IN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một tập hợp nào đó hay không. Tập hợp đó có thể là kết quả của một câu truy vấn hoặc một tập hợp tường minh

In [8]:
# Cho biết các xe có giá nhỏ hơn 3000 USD
df_sub_queries = sqlContext.sql("""
  SELECT car_name, price
  FROM car
  WHERE id NOT IN (
    SELECT id
    FROM car
    WHERE price > 3000
  )
""")
df_sub_queries.show(5)
+------------+-------+
|  car_name| price|
+------------+-------+
|   Compass| 1837.4|
|  Excursion|1949.55|
|Express 3500|2685.09|
|  Fleetwood|1016.99|
|  Cabriolet|1185.46|
+------------+-------+
only showing top 5 rows

Truy vấn lồng tương quan với EXISTS

In [9]:
# Tìm xe không phải hãng Nissan
df_sub_queries = sqlContext.sql("""
  SELECT car_name
  FROM car
  WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM maker
    WHERE car.maker_id = maker.id
    AND maker.id = 5
  )
""")
df_sub_queries.show(5)
+------------+
|  car_name|
+------------+
|     X5|
|   Compass|
|  Excursion|
|  Escalade|
|Express 3500|
+------------+
only showing top 5 rows

Ví dụ khác về truy vấn lồng tương quan

In [10]:
# Cho biết các xe có giá lớn hơn giá trung bình của hãng xe đó sản xuất
df_sub_queries = sqlContext.sql("""
  SELECT car_name, price
  FROM car AS car1
  WHERE car1.price > (
    SELECT AVG(car2.price)
    FROM car AS car2
    WHERE car2.maker_id = car1.maker_id
  )
""")
df_sub_queries.show(5)
+--------+-------+
|car_name| price|
+--------+-------+
|   X5|5616.38|
|Escalade|8539.64|
| Virage|6297.87|
|  RX-8|7033.46|
|   X3|9361.88|
+--------+-------+
only showing top 5 rows

In [11]:
# Cho biết các xe có giá cao nhất
df_sub_queries = sqlContext.sql("""
  SELECT car_name, price
  FROM car
  WHERE price = (
    SELECT MAX(price)
    FROM car
  )
""")
df_sub_queries.show(5)
+--------+-------+
|car_name| price|
+--------+-------+
|   100|9986.79|
+--------+-------+

In [12]:
# Cho biết các hãng sản xuất nhiều xe nhất
df_sub_queries = sqlContext.sql("""
  SELECT maker_id
  FROM car
  GROUP BY maker_id
  HAVING COUNT(*) = (
    SELECT MAX(SL_XE)
    FROM (
      SELECT COUNT(*) AS SL_XE
      FROM car
      GROUP BY maker_id
    )
  )
""")
df_sub_queries.show(5)
+--------+
|maker_id|
+--------+
|    2|
+--------+

Truy vấn khác

In [13]:
# create inventory by joining cars and makers
if "df_inventory" in locals():
  df_inventory.unpersist()
  
df_inventory = sqlContext.sql("""
  SELECT car_name, price, maker_name, years
  FROM car
  JOIN maker
  ON car.maker_id = maker.id
""")
df_inventory.show(5)

# store as table
df_inventory.cache()
sqlContext.registerDataFrameAsTable(df_inventory, "inventory")
+------------+-------+----------+-----+
|  car_name| price|maker_name|years|
+------------+-------+----------+-----+
|     X5|5616.38|  Nissan| 2011|
|   Compass| 1837.4|   Isuzu| 1998|
|  Excursion|1949.55|  Nissan| 2011|
|  Escalade|8539.64|   Dodge| 2008|
|Express 3500|2685.09| Cadillac| 2006|
+------------+-------+----------+-----+
only showing top 5 rows

Tổng hợp sử dụng CUBE

In [14]:
# Tổng hợp tổng giá trị của các xe theo:
# - Tên xe và tên hãng
# - Từng tên xe
# - Từng hãng
# - Tổng giá trị

# Output:
# - Ranger, Land Rover, 7535.8: tổng giá trị xe Ranger, hãng Land Rover là 7535.8
# - Chariot, null, 7867.58: tổng giá trị xe Chariot, hãng bất kỳ là 7867.58
# - null, null, 5396393.689999999: tổng giá trị các xe từ các hãng là 5396393.689999999
# - null, Cadillac, 544548.9600000001: tổng giá trị từ hãng Cadillac là 544548.9600000001

df_compute = sqlContext.sql("""
  SELECT car_name, maker_name, SUM(price) AS TotalPrice
  FROM inventory
  GROUP BY car_name, maker_name WITH CUBE
""")
df_compute.show(10)
+--------+----------+------------------+
|car_name|maker_name|    TotalPrice|
+--------+----------+------------------+
| Ranger|Land Rover|      7535.8|
| Durango|  Hyundai|      4750.66|
| Outback|   Isuzu|      5449.95|
|  350Z|   Dodge|      5936.84|
|3 Series|  Porsche|     10210.57|
|   MR2|Land Rover|      4468.72|
|  null| Cadillac| 544548.9600000001|
|   TT|   null|7733.4400000000005|
| Chariot|   null|      7867.58|
|E-Series| Chevrolet|11777.220000000001|
+--------+----------+------------------+
only showing top 10 rows

Tổng hợp sử dụng ROLLUP

In [15]:
# Tổng hợp tổng giá trị của các xe theo:
# - Tên xe và tên hãng
# - Từng tên xe
# - Tổng giá trị

# Output:
# - Ranger, Land Rover, 7535.8: tổng giá trị xe Ranger, hãng Land Rover là 7535.8
# - Chariot, null, 7867.58: tổng giá trị xe Chariot, hãng bất kỳ là 7867.58
# - null, null, 5396393.689999999: tổng giá trị các xe từ các hãng là 5396393.689999999

df_compute = sqlContext.sql("""
  SELECT car_name, maker_name, SUM(price) AS TotalPrice
  FROM inventory
  GROUP BY car_name, maker_name WITH ROLLUP
""")
df_compute.show(10)
+------------+----------+------------------+
|  car_name|maker_name|    TotalPrice|
+------------+----------+------------------+
|   Ranger|Land Rover|      7535.8|
|   Durango|  Hyundai|      4750.66|
|   Outback|   Isuzu|      5449.95|
|    350Z|   Dodge|      5936.84|
|  3 Series|  Porsche|     10210.57|
|     MR2|Land Rover|      4468.72|
|     TT|   null|7733.4400000000005|
|   Chariot|   null|      7867.58|
|  E-Series| Chevrolet|11777.220000000001|
|Express 3500|  Porsche| 8971.060000000001|
+------------+----------+------------------+
only showing top 10 rows

In [ ]: