Mô tả dữ liệu

In [1]:
# import all necessary library
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from collections import Counter
In [2]:
# reading dataset to dataframe
df = pd.read_csv("Dresses_Attribute_Sales.csv")
df.head(10)
Out[2]:
Dress_ID Style Price Rating Size Season NeckLine SleeveLength waiseline Material FabricType Decoration Pattern Type Recommendation
0 1006032852 Sexy Low 4.6 M Summer o-neck sleevless empire null chiffon ruffles animal 1
1 1212192089 Casual Low 0.0 L Summer o-neck Petal natural microfiber null ruffles animal 0
2 1190380701 vintage High 0.0 L Automn o-neck full natural polyster null null print 0
3 966005983 Brief Average 4.6 L Spring o-neck full natural silk chiffon embroidary print 1
4 876339541 cute Low 4.5 M Summer o-neck butterfly natural chiffonfabric chiffon bow dot 0
5 1068332458 bohemian Low 0.0 M Summer v-neck sleevless empire null null null print 0
6 1220707172 Casual Average 0.0 XL Summer o-neck full null cotton null null solid 0
7 1219677488 Novelty Average 0.0 free Automn o-neck short natural polyster broadcloth lace null 0
8 1113094204 Flare Average 0.0 free Spring v-neck short empire cotton broadcloth beading solid 1
9 985292672 bohemian Low 0.0 free Summer v-neck sleevless natural nylon chiffon null null 1

Các loại dữ liệu

 • Nomial
 • Numbers
 • Odinal
 • Ratio
In [3]:
# Nomial
df_nomial = df[["Style", "NeckLine", "Material", "Pattern Type"]]
df_nomial.head(5)
Out[3]:
Style NeckLine Material Pattern Type
0 Sexy o-neck null animal
1 Casual o-neck microfiber animal
2 vintage o-neck polyster print
3 Brief o-neck silk print
4 cute o-neck chiffonfabric dot
In [4]:
# Numbers
df_numbers = df[["Dress_ID"]]
df_numbers.head(5)
Out[4]:
Dress_ID
0 1006032852
1 1212192089
2 1190380701
3 966005983
4 876339541
In [5]:
# Ordinal
df_ordinal = df[["Size"]]
df_ordinal.head(5)
Out[5]:
Size
0 M
1 L
2 L
3 L
4 M
In [6]:
# ratio
df_ratio = df[["Rating"]]
df_ratio.head(5)
Out[6]:
Rating
0 4.6
1 0.0
2 0.0
3 4.6
4 4.5

Trung tâm dữ liệu

 • Trung bình (mean) $$\mu = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} (x_1 + ... + x_n)$$
 • Trung vị (median)
 • Mode
In [7]:
df_nomial.describe()
Out[7]:
Style NeckLine Material Pattern Type
count 500 497 499 499
unique 13 16 24 15
top Casual o-neck cotton solid
freq 232 271 152 203
In [8]:
df_numbers.describe()
Out[8]:
Dress_ID
count 5.000000e+02
mean 9.055417e+08
std 1.736190e+08
min 4.442820e+08
25% 7.673164e+08
50% 9.083296e+08
75% 1.039534e+09
max 1.253973e+09
In [9]:
df_ordinal.describe()
Out[9]:
Size
count 500
unique 7
top M
freq 177
In [10]:
df_ratio.describe()
Out[10]:
Rating
count 500.000000
mean 3.528600
std 2.005364
min 0.000000
25% 3.700000
50% 4.600000
75% 4.800000
max 5.000000
In [11]:
mean_rating = df_ratio["Rating"].mean()
median_rating = df_ratio["Rating"].median()
mode_rating = df_ratio["Rating"].mode().get(0)
print "Mean rating:", mean_rating
print "Median rating:", median_rating
print "Mode rating:", mode_rating
Mean rating: 3.5286
Median rating: 4.6
Mode rating: 0.0
In [22]:
# visualize price column
fig, ax = plt.subplots(figsize=(15, 5))
ax.axvline(mean_rating, color='red', linewidth=5)
ax.axvline(median_rating, color='green', linewidth=5)
ax.axvline(mode_rating, color='blue', linewidth=5)

# Add arrows annotating the means:
def add_arrow(label, val, align="left"):
  ax.annotate(label + ': {:0.2f}'.format(val), xy=(val, 1), xytext=(15, 15),
      xycoords=('data', 'axes fraction'), textcoords='offset points',
      horizontalalignment=align, verticalalignment='center',
      arrowprops=dict(arrowstyle='-|>', fc='black', shrinkA=0, shrinkB=0,
              connectionstyle='angle,angleA=0,angleB=90,rad=10'),
      )

add_arrow("Mean", mean_rating)
add_arrow("Median", median_rating)
add_arrow("Mode", mode_rating)
ax.legend(loc='upper left')
ax.margins(0.05)

plt.hist(df_ratio["Rating"], bins=70)
plt.title("Rating Histogram")
plt.xlabel("Rating")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()

Biến đổi của dữ liệu

 • Khoảng đoạn (range) $$range = maxValue - minValue$$

 • Phương sai (variance) $$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)}{n}$$

 • Độ lệch chuẩn (standard deviation) $$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)}{n}}$$

 • Z-score: biến đổi từ sample mean để thực hiện Z-test

  • Shift trung bình mẫu về 0 bằng $X - \mu$
  • Nén độ lệch chuẩn của mẫu ban đầu lại bằng cách chia cho $\sigma$ $$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$
 • Phân vị (percentile) $$percentile \ of \ x = \frac{No. value \ below \ x}{n} * 100\\$$ $$quartiles = \frac{percentile * n}{100}$$

In [13]:
# range of rating
min_rating = df_ratio["Rating"].min()
max_rating = df_ratio["Rating"].max()
range_rating = max_rating - min_rating
print "Min rating:", min_rating
print "Max rating:", max_rating
print "Rating range:", range_rating
Min rating: 0.0
Max rating: 5.0
Rating range: 5.0
In [14]:
# variance of rating
var_rating = df_ratio["Rating"].var()
print "Rating variance:", var_rating
Rating variance: 4.02148501002
In [15]:
# standard deviation of rating
std_rating = df_ratio["Rating"].std()
print "Rating standard deviation:", std_rating
Rating standard deviation: 2.00536405922
In [16]:
# z-score of rating
z_score_rating = df_ratio["Rating"] - mean_rating / std_rating
print "Rating:"
print df_ratio["Rating"].head(5)

print "\nZ-score of rating:"
z_score_rating.head(5)

hist, bins = np.histogram(z_score_rating, bins=70)
width = 0.7 * (bins[1] - bins[0])
center = (bins[:-1] + bins[1:]) / 2

# plotting
fig = plt.figure(figsize=(15, 5), dpi= 80, facecolor='w', edgecolor='k')
plt.bar(center, hist, align='center', width=width)
plt.title("Z score distribution")
plt.xlabel("Rating")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()
Rating:
0  4.6
1  0.0
2  0.0
3  4.6
4  4.5
Name: Rating, dtype: float64

Z-score of rating:
In [17]:
num_items = df_ratio["Rating"].count()
percentile_rating = pd.Series(list(df_ratio["Rating"].sort_values()), index = range(0, num_items))
_25_percent = percentile_rating.get(0.25 * num_items)
_50_percent = percentile_rating.get(0.5 * num_items)
_75_percent = percentile_rating.get(0.75 * num_items)

print "25%:", _25_percent
print "50%:", _50_percent
print "75%:", _75_percent
25%: 3.7
50%: 4.6
75%: 4.8

Xác suất

 • Xác suất (probability) $$probability = \frac{event(s)}{outcome(s)}$$

 • Phép đếm hoán vị (permutation) $$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}\\$$ $$n: distinct\ object\ to\ choose\ from$$ $$r: spaces\ to\ fill.$$

 • Phép đếm tổ hợp (combination) $$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}$$

 • Xác suất có điều kiện (conditional probability) $$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

 • Biến độc lập và biến phụ thuộc (independent/dependent variable)

  • Independent variable:
   • Dress_ID
   • Style
   • Price
   • Rating
   • Size
   • Season
   • NeckLine
   • SleeveLength
   • waiseline
   • Material
   • FabricType
   • Decoration
   • Pattern Type
  • Dependent variable: Recommendation
 • Bayes $$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)}\\$$ $$Posterior = \frac{Likelihood * Prior}{Evidence}$$

In [19]:
# Conditional probability
# P(Style:sexy|Season:summer) = P(Style:sexy and Season:summer) / P(Season:summer)
df_summer = df[df["Season"] == "Summer"]["Season"]
p_summer = df_summer.count() * 100.0 / num_items

df_sexy_summer = df[(df["Style"] == "Sexy") & (df["Season"] == "Summer")]["Style"]
p_sexy_summer = df_sexy_summer.count() * 100.0 / num_items

p_sexy_given_summer = p_sexy_summer * 100 / p_summer

print "P(Season:summer)", p_summer
print "P(Style:sexy and Season:summer)", p_sexy_summer
print "P(Style:sexy|Season:summer)", p_sexy_given_summer
P(Season:summer) 31.8
P(Style:sexy and Season:summer) 4.8
P(Style:sexy and Season:summer) 15.0943396226
In [20]:
# Bayes
# P(Style:sexy|Season:summer) = P(Season:summer|Style:sexy) * P(Style:sexy) / P(Season:summer)
df_style = df[df["Style"] == "Sexy"]["Style"]
p_sexy = df_style.count() * 100.0 / num_items

p_summer_given_sexy = p_sexy_summer * 100 / p_sexy

p_sexy_given_summer_bayes = p_summer_given_sexy * p_sexy / p_summer

print "P(Style:sexy)", p_sexy
print "P(Season:summer)", p_summer
print "P(Season:summer|Style:sexy)", p_summer_given_sexy
print "P(Style:sexy|Season:summer) Bayes:", p_sexy_given_summer_bayes
P(Style:sexy) 13.8
P(Season:summer) 31.8
P(Season:summer|Style:sexy) 34.7826086957
P(Style:sexy|Season:summer) Bayes: 15.0943396226

Central limit theorem

 • Dịch thành: Định lý giới hạn trung tâm.
 • Cho quần thể có phân bố bất kỳ.
 • Ta thực hiện lấy mẫu nhiều lần trên quần thể cho trước với số lượng xác định.
 • Mỗi lần lấy mẫu ta đi tính trung bình mẫu
 • Tổng hợp các trung bình mẫu này lại thành histogram.
 • Quan sát phân phối của trung bình mẫu của các mẫu ngẫu nhiên, ta thấy đây gần giống với phân phối chuẩn dù cho quần thể ban đầu có phân bố bất kỳ.
In [21]:
# Simulating Central limit theorem
num_sample = 30
num_loop = 1000
samp_mean_ls = []

for i in range(0, num_loop):
  sum_of_sample = 0
  samp_idx = np.random.choice(num_items, num_sample, replace=False)
  for idx in samp_idx:
    sum_of_sample = sum_of_sample + df["Rating"].get(idx)
  x_bar = sum_of_sample * 100 / num_sample
  samp_mean_ls.append(x_bar)
  
# ploting population
fig = plt.figure(figsize=(15, 5), dpi= 80, facecolor='w', edgecolor='k')
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.hist(df_ratio["Rating"], bins=70)
plt.title("Population distribution: Rating")
plt.xlabel("Rating")
plt.ylabel("Frequency")

# ploting sampling
plt.subplot(1, 2, 2)
hist, bins = np.histogram(samp_mean_ls)
width = 0.7 * (bins[1] - bins[0])
center = (bins[:-1] + bins[1:]) / 2
plt.bar(center, hist, align='center', width=width)
plt.title("Sampling distribution of mean: Rating")
plt.xlabel("Sample mean")
plt.show()