Name
..
.ipynb_checkpoints
kerdoiv12
kerdoiv13
kerdoiv14
parallel
seaborn.ipynb
seaborn2.ipynb
seaborn3.ipynb
BoldvalaszKuldeni.csv
BoldvalaszKuldeni.xlsx
BoldvalaszKuldeni2.csv
BoldvalaszKuldeni2.xlsx
Power BI Parallel Coordinates (1).pbix
Power BI Parallel Coordinates.pbix
bold_clean.xlsx
index.pbix
index2.pbix
index3.pbix
indexb.pbix
indexu.pbix
indexu_clean.pbix
kerdoiv.pbix
kerdoiv1.pbix
kerdoiv12.pbix
kerdoiv12.pptx
kerdoiv13.pbix
kerdoiv13.pptx
kerdoiv14.pbix
kerdoiv14.pptx
kerdoiv3.pbix
kerdoiv3fish.pbix
kerdoiv3sand.pbix
kerdoiv4sand.pbix
triangle-background-pictures-5.jpeg