In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now()}')
Päivitetty 2022-03-18 15:58:32.648669

Dataframe matplotlib-grafiikaksi - perusasiat

Seuraavassa teen kaaviot suoraan dataframesta ja käytän muotoiluun matplot.pyplot-komentoja (plt...).

In [2]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.style.use('seaborn-white')
In [3]:
# Luon dataframen
df1 = pd.DataFrame({'Myynti 2017':[1321847, 852669, 1032199, 568230]},
         index=['Helsinki', 'Turku', 'Tampere', 'Oulu'])
df1
Out[3]:
Myynti 2017
Helsinki 1321847
Turku 852669
Tampere 1032199
Oulu 568230

Dataframesta kaavioksi

 • df.plot() luo oletuksena viivakaavion
 • Pystypylväskaavio: df.plot.bar(), vaakapylväskaavio: df.plot.barh()
In [4]:
# Myynnit vaakapylväskaaviona
df1.plot.barh()
Out[4]:
<AxesSubplot:>
In [5]:
# Pientä tuunausta kaavion luonnin yhteyteen: 
# selite (legend) piiloon
# pylvään leveyden (width) määritys
(df1 / 1000000).plot.barh(legend=False, width=0.7)

# Otsikoita
plt.title('Myynnit vuonna 2017')
plt.xlabel('Miljoonaa euroa')

# Pystysuuntainen taustaviivoitus
plt.grid(axis='x')
In [6]:
# Luon uuden dataframen
df2 = pd.DataFrame({'Myynti 2017':[1321847, 852669, 1032199, 568230],
    'Myynti 2016':[1203434, 923450, 1023563, 542399]},
    index=['Helsinki', 'Turku', 'Tampere', 'Oulu'])
df2
Out[6]:
Myynti 2017 Myynti 2016
Helsinki 1321847 1203434
Turku 852669 923450
Tampere 1032199 1023563
Oulu 568230 542399
In [7]:
# Luokka-akselin nimiöiden asennon säätö (rot=0)
(df2 / 1000000).plot.bar(rot=0)

# y-akselin otsikko
plt.ylabel('Miljoonaa euroa')

# Selitteeseen 2 saraketta (2 selitettä vierekkäin)
plt.legend(ncol=2)

plt.grid(axis='y')
In [8]:
# legend='reverse' kääntää selitteen järjestyksen
# rot=0 määrittää luokka-akselin nimiöiden asennon
# stacked=True pinoaa pylväät päällekkäin
# width=0.7 määrittää pylväiden leveyden (enintään 1)

(df2 / 1000000).plot.bar(legend='reverse', rot=0, stacked=True, width=0.7)

# Otsikoinnit
plt.title('Myynti vuosina 2016 ja 2017')
plt.xlabel('Alue')
plt.ylabel('Miljoonaa euroa')

plt.grid(axis='y')
In [9]:
# Luon uuden dataframen
df3 = pd.DataFrame({'Mies':[17, 15, 6],'Nainen':[8, 15, 21]},
         index=['Tyytymätön', 'Ei tyytymätön eikä tyytyväinen', 'Tyytyväinen'])
df3
Out[9]:
Mies Nainen
Tyytymätön 17 8
Ei tyytymätön eikä tyytyväinen 15 15
Tyytyväinen 6 21
In [10]:
# Kaavio ilman tuunausta
df3.plot.bar()
Out[10]:
<AxesSubplot:>
In [11]:
# Luokka-akselin nimiöiden kääntö (rot)
df3.plot.bar(rot=0)

plt.title('Miesten ja naisten vertailua')

# Asetan y-akselin jakoviivat
plt.yticks([5, 10, 15, 20])

# Selite kahteen sarakkeeseen
plt.legend(ncol=2)

# y-akselin mukainen taustaviivoitus
plt.grid(axis='y')

# Määrittelen luokka-akselin nimiöt, jotta voin lisätä rivinvaihdon (\n) haluamaani kohtaan
plt.xticks([0, 1, 2], ['Tyytymätön', 'Ei tyytymätön\n eikä tyytyväinen', 'Tyytyväinen'])

# Tallennan kaavion tai tarkkaan ottaen tallenna kuvion (figure), jonka sisällä kaavio on
# Kuvioon (figure) pääsen käsiksi plt.gcf-funktiolla (get current figure)
# Ilman parametria bbox_inches='tight' kuvion reunoilta voi jäädä osia tallentumatta
plt.gcf().savefig('testi.png', bbox_inches='tight')
In [12]:
# Tällä selvitän tarjolla olevat kaavion tallennusmuodot
plt.figure().canvas.get_supported_filetypes()
Out[12]:
{'eps': 'Encapsulated Postscript',
 'jpg': 'Joint Photographic Experts Group',
 'jpeg': 'Joint Photographic Experts Group',
 'pdf': 'Portable Document Format',
 'pgf': 'PGF code for LaTeX',
 'png': 'Portable Network Graphics',
 'ps': 'Postscript',
 'raw': 'Raw RGBA bitmap',
 'rgba': 'Raw RGBA bitmap',
 'svg': 'Scalable Vector Graphics',
 'svgz': 'Scalable Vector Graphics',
 'tif': 'Tagged Image File Format',
 'tiff': 'Tagged Image File Format'}
<Figure size 432x288 with 0 Axes>

Usean kaavion kuviot

 • Kaavio (Axes-objekti) on aina figure (kuvio) -objektin sisällä
 • Figure-objektin sisään voin sijoittaa useita kaavioita plt.subplots-funktiolla
 • plt.subplots palauttaa sekä kuvio-objektin että kaavio-objektin
In [13]:
# 2x2 kaaviomatriisi
# sharex- ja sharey-lisäparametreilla asetan kaavioille yhteiset akselit
fig, ax = plt.subplots(2, 2, sharex=True, sharey=True)

# Kuvion (figure) otsikko
fig.suptitle('Miesten ja naisten vertailua', fontsize=12, fontweight='bold')

# Vasemman yläkulman kaavio
df3['Mies'].plot.barh(ax=ax[0,0])

# Oikean yläkulman kaavio; värinä väripaletin toinen väri (C1)
df3['Nainen'].plot.barh(color='C1', ax=ax[0, 1])

# Vasemman alakulman kaavio
df3.plot.barh(legend='reverse', ax=ax[1, 0])

# Oikean alakulman kaavio
df3.plot.barh(legend=False, stacked=True, ax=ax[1, 1])

# Tallennan kuvion
# Ilman lisäparametria bbox_inches='tight' kuvion reunoilta voi jäädä osia tallentumatta
fig.savefig('testi2.png', bbox_inches='tight')

Valmiit tyylit

Valmista tyyliä käyttämällä saat nopeasti tuunattua grafiikan ulkoasua. Edellä olen käyttänyt 'seaborn-white'-tyyliä.

Tyylin voit ottaa käyttöön komennolla plt.style.use('tyylin nimi')

In [14]:
# Tarjolla olevien tyylien listaus
plt.style.available
Out[14]:
['Solarize_Light2',
 '_classic_test_patch',
 'bmh',
 'classic',
 'dark_background',
 'fast',
 'fivethirtyeight',
 'ggplot',
 'grayscale',
 'seaborn',
 'seaborn-bright',
 'seaborn-colorblind',
 'seaborn-dark',
 'seaborn-dark-palette',
 'seaborn-darkgrid',
 'seaborn-deep',
 'seaborn-muted',
 'seaborn-notebook',
 'seaborn-paper',
 'seaborn-pastel',
 'seaborn-poster',
 'seaborn-talk',
 'seaborn-ticks',
 'seaborn-white',
 'seaborn-whitegrid',
 'tableau-colorblind10']
In [15]:
# Esimerkkinä fivethirtyeight -tyyli
plt.style.use('fivethirtyeight')

(df2 / 1000000).plot.barh()

plt.xlabel('Miljoonaa euroa')
Out[15]:
Text(0.5, 0, 'Miljoonaa euroa')

Lisätietoa

Osaat paljon enemmän, jos käyt läpi seitsemänosaisen notebook-sarjani matplotlibin perusteista. Aloita tästä:

https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib1.ipynb