In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now().date()} / Aki Taanila')
Päivitetty 2022-09-26 / Aki Taanila

Seaborn

Seaborn on matplotlibin päälle rakennettu grafiikka-kirjasto, joka tarjoaa helppoja tapoja kaavioiden luontiin suoraan raakadatasta. Kaavioita voi muotoilla kuten mitä tahansa matplotlib-kaavioita, joten muotoilu edellyttää matplotlib-osaamista. Katso esimerkiksi https://tilastoapu.wordpress.com/2019/07/02/kuviot-ja-kaaviot-pythonilla/

Tässä notebooksissa on esimerkkejä seuraavista kaaviolajeista:

 • countplot - lukumääräyhteeveto kategoriselle muuttujalle
 • histplot - luokiteltu jakauma määrälliselle muuttujalle
 • barplot - virhemarginaaleilla varustettu pylväskaavio keskiarvoista
 • boxplot - viiden luvun yhteeveto (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin)
 • scatterplot - hajontakaavio, joka havainnollistaa kahden määrällisen muuttujan välistä riippuvuutta
 • jointplot - hajontakaavio täydennettynä mukana olevien muuttujien jakaumilla
 • pairplot - useiden muuttujaparien hajontakaaviot samaan kuvioon
 • heatmap - taulukon tehostaminen väreillä, jotka vaihtuvat lukuarvon mukaan

Tässä notebookissa on myös esimerkkejä usean kaavion kuvioista käyttäen catplot-, displot- ja relplot-funktioita.

Seaborn-kaavioita on helppo laatia, jos ymmärtää keskeiset parametrit:

 • x
 • y
 • hue (minkä muuttujan mukaan värierottelu)
 • data
 • row (yhdistelmäkaavioiden catplot, displot ja relplot yhteydessä)
 • col (yhdistelmäkaavioiden catplot, displot ja relplot yhteydessä)
 • kind (kaaviolaji yhdistelmäkaavioiden catplot, displot ja relplot yhteydessä)

Seaborn-kaavioiden värit ja koot

Kaavion luonnissa voin määrittää värin color-parametrin arvona. Esimerkiksi tämän muistion ensimmäiseen kaavioon saan pylväille vihreän värin seuraavasti: sns.countplot(x='size', data=tips, color='green'). Reunavärin voin määrittää edgecolor-parametrilla.

Värejä: https://matplotlib.org/stable/gallery/color/named_colors.html

Kaavion luonnissa voit määrittää käytettävän värikartan palette-parametrilla. Esimerkiksi tämän muistion ensimmäisessä kaaviossa voin vaihtaa värikartaksi Greens: sns.countplot(x='size', data=tips, palette='Greens')

Värikarttoja: https://matplotlib.org/stable/tutorials/colors/colormaps.html

Yksittäisen kaavion koon voin määrittää luomalla kaaviota ympäröivän kuvion (figure) ennen kaavion luomista. Esimerkiksi plt.figure(figsize=(10,6)).

Yhdistelmäkaavion (catplot, displot, relplot, jointplot) kokoa säädän height- ja aspect-parametreillä.

In [2]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.style.use("seaborn-whitegrid")
In [3]:
# Esimerkkidata ravintolaseurueiden tipeistä
tips = sns.load_dataset('tips')
tips
Out[3]:
total_bill tip sex smoker day time size
0 16.99 1.01 Female No Sun Dinner 2
1 10.34 1.66 Male No Sun Dinner 3
2 21.01 3.50 Male No Sun Dinner 3
3 23.68 3.31 Male No Sun Dinner 2
4 24.59 3.61 Female No Sun Dinner 4
... ... ... ... ... ... ... ...
239 29.03 5.92 Male No Sat Dinner 3
240 27.18 2.00 Female Yes Sat Dinner 2
241 22.67 2.00 Male Yes Sat Dinner 2
242 17.82 1.75 Male No Sat Dinner 2
243 18.78 3.00 Female No Thur Dinner 2

244 rows × 7 columns

countplot

Sopii kategoristen muuttujien lukumääräyhteenvetoihin.

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.countplot.html

In [4]:
# Eri kokoisten seurueiden lukumäärät
plt.figure(figsize=(4, 3))
sns.countplot(x='size', data=tips)
Out[4]:
<AxesSubplot:xlabel='size', ylabel='count'>
In [5]:
# Lounas- ja päivällisseurueiden lukumäärät eri viikonpäivinä
plt.figure(figsize=(4, 3))
sns.countplot(x='day', hue='time', data=tips)
Out[5]:
<AxesSubplot:xlabel='day', ylabel='count'>

For-toistorakennetta käyttäen voin esittää usean muuttujan jakaumat yhdessä kuviossa, joka sisältää monta kaaviota.

Komento fig, axs = plt.subplots(nrows=1, ncols=4, figsize=(12,3)) luo kuvion, jossa on 4 kaaviota vierekkäin (ncols=4). Komento palauttaa sekä kuvion (fig) että sen sisältämien kaavioiden listan (axs).

Enumerate-funktio palauttaa sekä kategoriset-listan muuttujien järjestysnumerot että muuttujien nimet. Järjestysnumeroita tarvitaan osoittamaan mihin kaavioon mikäkin muuttuja sijoitetaan (ax=axs[i]).

In [6]:
# Kategoristen muuttujien lukumääräyhteenvedot

kategoriset = ['sex', 'smoker', 'day', 'time']

# Neljän kaavion kokoelma
fig, axs = plt.subplots(nrows=1, ncols=4, figsize=(12,3))

for i, var in enumerate(kategoriset):
  sns.countplot(x=var, data=tips, ax=axs[i])
  
# Kaavioiden välinen tyhjä tila
fig.subplots_adjust(wspace=0.3)

countplot sopii käytettäväksi catplot-toiminnon yhteydessä (kind = 'count'). Tällöin voin esittää useita kaavioita kategoristen muuttujien määräämille ryhmille. Seuraavassa ryhmittelevinä kategorisina muuttujina ovat sex (col='sex') ja smoker (row='smoker').

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.catplot.html

In [7]:
# Lounas- ja päivällisseurueiden lukumäärät sukupuolen ja tupakoinnin mukaan
sns.catplot(x='time', col='sex', row='smoker', data=tips, kind='count', height=2.5)
Out[7]:
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x173cc177d30>

histplot

Sopii määrällisen muuttujan luokitellun jakauman esittämiseen.

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.histplot.html

In [8]:
# Laskun loppusummien jakauma
sns.histplot(x='total_bill', data=tips)
Out[8]:
<AxesSubplot:xlabel='total_bill', ylabel='Count'>
In [9]:
# Itse määritellyt luokkarajat
sns.histplot(x='total_bill', data=tips, bins=[0, 10, 20, 30, 40, 50, 60])
Out[9]:
<AxesSubplot:xlabel='total_bill', ylabel='Count'>
In [10]:
# Määrällisten muuttujien histogrammit

maaralliset = ['total_bill', 'tip', 'size']

# Kolmen kaavion kokoelma
fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 3))

for i, var in enumerate(maaralliset):
  sns.histplot(x=var, data=tips, ax=axs[i])

histplot sopii käytettäväksi displot-funktion yhteydessä. Tällöin voin esittää useita histogrammeja kategoristen muuttujien määräämille ryhmille.

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.displot.html

In [11]:
# tipin jakaumat tupakoinnin ja ajan mukaan
sns.displot(x='tip', row='smoker', col='time', kind='hist', data=tips, height=2.5)
Out[11]:
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x173cc659940>

barplot

Sopii keskiarvojen esittämiseen. Musta viiva havainnoillistaa virhemarginaalin (luottamusväli).

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.barplot.html

In [12]:
# Eri päivien tippien keskiarvot
plt.figure(figsize=(4, 3))
sns.barplot(x='day', y='tip', data=tips)
Out[12]:
<AxesSubplot:xlabel='day', ylabel='tip'>
In [13]:
# Eri päivien tippien keskiarvot sukupuolen mukaan
sns.barplot(x='day', y='tip', hue='sex', data=tips)
plt.legend(ncol=2)
Out[13]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x173cd8c74c0>

barplot sopii käytettäväksi catplot-funktion yhteydessä (kind='bar'). Tällöin voin esittää useita kaavioita kategoristen muuttujien määräämille ryhmille.

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.catplot.html

In [14]:
# Eri päivien tippien keskiarvot tupakoinnin mukaan
sns.catplot(x='day', y='tip', col='smoker', data=tips, kind='bar', height=3)
Out[14]:
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x173cd949c40>

boxplot

Havainnollistaa viiden luvun yhteenvedon (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin). Lisäksi muista selvästi poikkeavat havainnot esitetään erillisinä pisteinä.

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.boxplot.html

In [15]:
# Tipin suuruuden jakauma tunnuslukuina
plt.figure(figsize=(3, 3))
sns.boxplot(x='tip', data=tips)
Out[15]:
<AxesSubplot:xlabel='tip'>
In [16]:
# Tipin suuruus lounas- ja päivällisseurueille
plt.figure(figsize=(3, 3))
sns.boxplot(x='time', y='tip', data=tips)
Out[16]:
<AxesSubplot:xlabel='time', ylabel='tip'>
In [17]:
# boxplot() usealle muuttujalle (total_bill ja tip) sukupuolen mukaan

# Kahden kaavion kokoelma
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3))

sns.boxplot(x='sex', y='total_bill', data=tips, ax=axs[0])
sns.boxplot(x='sex', y='tip', data=tips, ax=axs[1])

# Kaavioiden etäisyys toisistaan
fig.subplots_adjust(wspace=0.3)

boxplot sopii käytettäväksi catplot-funktion yhteydessä (kind='box'). Tällöin voin esittää useita kaavioita kategoristen muuttujien määräämille ryhmille.

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.catplot.html

In [18]:
# Laskun loppusumma seurueen koon ja ajan mukaan
sns.catplot(x='size', y='total_bill', col='time', data=tips, kind='box', height=3)
Out[18]:
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x173cdaf8d30>

scatterplot

Havainnollistaa kahden määrällisen muuttujan välisen riippuvuuden.

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.scatterplot.html

In [19]:
plt.figure(figsize=(3, 3))
sns.scatterplot(x='total_bill', y='tip', hue='time', data=tips)
Out[19]:
<AxesSubplot:xlabel='total_bill', ylabel='tip'>

scatterplot sopii käytettäväksi relplot-funktion yhteydessä (kind='scatter'). Tällöin voin esittää useita kaavioita kategoristen muuttujien määräämille ryhmille.

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.relplot.html

In [20]:
# Laskun loppusumma ajan mukaan. Värierottelu tupakoinnin mukaan.
sns.relplot(data=tips, x='total_bill', y='tip', col='time', hue='smoker', kind='scatter', height=3)
Out[20]:
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x173cc2d8eb0>

jointplot

Havainnollistaa kahden määrällisen muuttujan välisen riippuvuuden ja esittää samalla kummankin muuttujan jakaumat.

http://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.jointplot.html

In [21]:
# Laskun loppusumman ja tipin välinen riippuvuus
sns.jointplot(x='total_bill', y='tip', data=tips, kind='reg', height=4)
Out[21]:
<seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x173cdaf8f70>
In [22]:
# Värierottelu ajan mukaan
sns.jointplot(x='total_bill', y='tip', hue='time', data=tips, height=4)
Out[22]:
<seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x173cdc9f4c0>
In [23]:
# Avaan vielä toisen datan, jossa on pisteitä eri osaamisista ja opintomenestyksestä
opintomenestys = pd.read_excel('https://taanila.fi/opintomenestys.xlsx')
opintomenestys.head()
Out[23]:
koehenkilö verbaalinen looginen kielet matematiikka opintomenestys sukupuoli
0 2 26 32 8.2 7 16 Nainen
1 3 29 33 9.6 5 17 Nainen
2 6 28 36 9.2 7 19 Nainen
3 7 23 34 7.2 7 14 Nainen
4 10 29 34 9.7 8 19 Nainen
In [24]:
# Pudotan tarpeettoman muuttujan pois
opintomenestys = opintomenestys.drop('koehenkilö', axis=1)
opintomenestys.head()
Out[24]:
verbaalinen looginen kielet matematiikka opintomenestys sukupuoli
0 26 32 8.2 7 16 Nainen
1 29 33 9.6 5 17 Nainen
2 28 36 9.2 7 19 Nainen
3 23 34 7.2 7 14 Nainen
4 29 34 9.7 8 19 Nainen

pairplot

Esittää hajontakaaviot kaikille numeerisille muuttujille.

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.pairplot.html

Kannattaa käyttää harkintaa mukaan otettavien muuttujien lukumäärän suhteen (liian suuri muuttujien määrä johtaa lukukelvottomaan kaavioon). Pitkät muuttujien nimet aiheuttavat ongelmia luettavuudessa.

In [25]:
sns.pairplot(data=opintomenestys, kind='reg')
Out[25]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x173ce8f8fd0>
In [26]:
# Tässä tarkastelen ainoastaan opintomenestyksen riippuvuutta muista muuttujista
sns.pairplot(data=opintomenestys, y_vars=['opintomenestys'], kind='reg')
Out[26]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x173d063ff40>
In [27]:
# Tässä teen värierottelun sukupuolen mukaan
sns.pairplot(data=opintomenestys, hue='sukupuoli')
Out[27]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x173d06ba8e0>

heatmap

Sopii esimerkiksi korrelaatiomatriisin havainnollistamiseen.

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.heatmap.html

In [28]:
sns.heatmap(data=opintomenestys.corr(), annot = True)
Out[28]:
<AxesSubplot:>