In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now()}')
Päivitetty 2022-09-11 13:41:41.389289

Auton hinnan ennustaminen

Olen lainannut ideoita lähteestä https://www.kaggle.com/mohaiminul101/car-price-prediction

In [2]:
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# train_test_split osaa jakaa datan opetusdataan ja testidataan
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Käytettävät mallit
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor, GradientBoostingRegressor

Funktio mallin sovittamiseen ja tarkasteluun

Jos samaa koodia käytetään toistuvasti, niin siitä kannattaa tehdä funktio.

In [3]:
def mallinna(malli):
  
  # Mallin sovitus opetusdataan
  malli.fit(X_train, y_train)
      
  # Selityskerroin opetusdatalle
  y_pred_train = malli.predict(X_train)
  R2_train_malli = malli.score(X_train, y_train)
  
  # Selityskerroin testidatalle
  y_pred_test = malli.predict(X_test)
  R2_test_malli = malli.score(X_test, y_test)
  
  # Selityskertoimien tulostus
  print(f'Opetusdatan selityskerroin {R2_train_malli:.3f}')
  print(f'Testidatan selityskerroin {R2_test_malli:.3f}')
    
  # Opetusdatan virhetermit kaaviona
  fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))
  ax[0].set_title('Ennustevirheiden jakauma opetusdatassa')
  sns.histplot((y_train-y_pred_train), kde=True, ax=ax[0])
  ax[0].set_xlabel('y_train - y_pred_train')
  
  # toteutuneet ja ennustetut hajontakaaviona testidatalle
  ax[1].set_title('Toteutuneet ja ennustetut testidatassa')
  ax[1].scatter(x=y_test, y=y_pred_test)
  ax[1].set_xlabel('toteutunut')
  ax[1].set_ylabel('ennuste')

Datan tarkastelua

In [4]:
df = pd.read_csv('https://taanila.fi/car_data.csv')
df.head()
Out[4]:
Car_Name Year Selling_Price Present_Price Kms_Driven Fuel_Type Seller_Type Transmission Owner
0 ritz 2014 3.35 5.59 27000 Petrol Dealer Manual 0
1 sx4 2013 4.75 9.54 43000 Diesel Dealer Manual 0
2 ciaz 2017 7.25 9.85 6900 Petrol Dealer Manual 0
3 wagon r 2011 2.85 4.15 5200 Petrol Dealer Manual 0
4 swift 2014 4.60 6.87 42450 Diesel Dealer Manual 0
In [5]:
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 301 entries, 0 to 300
Data columns (total 9 columns):
 #  Column     Non-Null Count Dtype 
--- ------     -------------- ----- 
 0  Car_Name    301 non-null  object 
 1  Year      301 non-null  int64 
 2  Selling_Price 301 non-null  float64
 3  Present_Price 301 non-null  float64
 4  Kms_Driven   301 non-null  int64 
 5  Fuel_Type   301 non-null  object 
 6  Seller_Type  301 non-null  object 
 7  Transmission  301 non-null  object 
 8  Owner     301 non-null  int64 
dtypes: float64(2), int64(3), object(4)
memory usage: 21.3+ KB
In [6]:
df.describe()
Out[6]:
Year Selling_Price Present_Price Kms_Driven Owner
count 301.000000 301.000000 301.000000 301.000000 301.000000
mean 2013.627907 4.661296 7.628472 36947.205980 0.043189
std 2.891554 5.082812 8.644115 38886.883882 0.247915
min 2003.000000 0.100000 0.320000 500.000000 0.000000
25% 2012.000000 0.900000 1.200000 15000.000000 0.000000
50% 2014.000000 3.600000 6.400000 32000.000000 0.000000
75% 2016.000000 6.000000 9.900000 48767.000000 0.000000
max 2018.000000 35.000000 92.600000 500000.000000 3.000000
In [7]:
# Muunnetaan 'Year' auton iäksi olettaen, että data vuodelta 2020
df['Age'] = 2020 - df['Year']
df = df.drop('Year', axis=1)
In [8]:
# Pudotetaan 'Car_Name' pois, koska sitä ei tarvita
df = df.drop('Car_Name', axis=1)
In [9]:
# Kategoristen muuttujien jakaumat

cat_cols = ['Fuel_Type', 'Seller_Type', 'Transmission', 'Owner']

for i in range(0, 3, 2):
  fig = plt.figure(figsize=(10, 4))
  plt.subplot(1, 2, 1)
  sns.countplot(x=cat_cols[i], data=df)
  plt.subplot(1, 2, 2)
  sns.countplot(x=cat_cols[i + 1], data=df)
In [10]:
# Määrällisten muuttujien jakaumat

num_cols = ['Selling_Price', 'Present_Price', 'Kms_Driven', 'Age']

for i in range(0, 3, 2):
  fig = plt.figure(figsize=(13, 3))
  plt.subplot(1, 2, 1)
  sns.boxplot(x=num_cols[i], data=df)
  plt.subplot(1, 2, 2)
  sns.boxplot(x=num_cols[i + 1], data=df)
In [11]:
# Korrelaatiot
sns.heatmap(df.corr(), annot=True)
Out[11]:
<AxesSubplot:>
In [12]:
df.head()
Out[12]:
Selling_Price Present_Price Kms_Driven Fuel_Type Seller_Type Transmission Owner Age
0 3.35 5.59 27000 Petrol Dealer Manual 0 6
1 4.75 9.54 43000 Diesel Dealer Manual 0 7
2 7.25 9.85 6900 Petrol Dealer Manual 0 3
3 2.85 4.15 5200 Petrol Dealer Manual 0 9
4 4.60 6.87 42450 Diesel Dealer Manual 0 6
In [13]:
# Kategoriset muuttujat dummy-muuttujiksi
df = pd.get_dummies(data=df, drop_first=True) 
In [14]:
df.head()
Out[14]:
Selling_Price Present_Price Kms_Driven Owner Age Fuel_Type_Diesel Fuel_Type_Petrol Seller_Type_Individual Transmission_Manual
0 3.35 5.59 27000 0 6 0 1 0 1
1 4.75 9.54 43000 0 7 1 0 0 1
2 7.25 9.85 6900 0 3 0 1 0 1
3 2.85 4.15 5200 0 9 0 1 0 1
4 4.60 6.87 42450 0 6 1 0 0 1

Mallien sovittaminen

In [15]:
# Selittävät muuttujat
X = df.drop('Selling_Price', axis=1)

# Selitettävä/ennustettava muuttuja
y = df['Selling_Price']
In [16]:
# Jako opetus- ja testidataan
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=2)

Lineaarinen regressio

In [17]:
malli = LinearRegression()

# Tässä hyödynnän aiemmin määriteltyä mallinna-funktiota
mallinna(malli)
Opetusdatan selityskerroin 0.888
Testidatan selityskerroin 0.842

Satunnaismetsä

In [18]:
malli = RandomForestRegressor()
mallinna(malli)
Opetusdatan selityskerroin 0.988
Testidatan selityskerroin 0.954

Gradient Boosting

In [19]:
malli = GradientBoostingRegressor()
mallinna(malli)
Opetusdatan selityskerroin 0.997
Testidatan selityskerroin 0.957