In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now()}')
Päivitetty 2022-09-11 11:28:55.430029

Luokittelumallien kokeilua

Olen lainannut ideoita lähteestä: https://www.kaggle.com/nayansakhiya/heart-fail-analysis-and-quick-prediction/notebook

Kokeilen seuraavia malleja:

 • Logistinen regressio (paljon käytetty perinteinen luokittelumalli)
 • Päätöspuu (helposti havainnollistettava malli)
 • Satunnaismetsä (tehokas menetelmä, joka sopii erityisesti ylimallintamisen välttämiseen)
 • Gradienttitehostus (tehokas menetelmä, joka antaa usein muita menetelmiä tarkempia ennusteita)

Käytettävistä malleista satunnaismetsä ja gradienttitehostus ovat niin kutsuttuja ensemble-malleja (yhdistelmämalleja), joissa malli on usean mallin yhdistelmä. Satunnaismetsä ja gradienttitehostus perustuvat päätöspuihin.

In [2]:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# train_test_split osaa jakaa datan opetusdataan ja testidataan
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Käytettävät mallit
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier

# Sekaannusmatriisin näyttämiseen
from sklearn.metrics import confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay

Datan tarkastelua

In [3]:
df=pd.read_excel('https://taanila.fi/heart.xlsx')
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 299 entries, 0 to 298
Data columns (total 14 columns):
 #  Column          Non-Null Count Dtype 
--- ------          -------------- ----- 
 0  nro            299 non-null  int64 
 1  age            299 non-null  float64
 2  anaemia          299 non-null  int64 
 3  creatinine_phosphokinase 299 non-null  int64 
 4  diabetes         299 non-null  int64 
 5  ejection_fraction     299 non-null  int64 
 6  high_blood_pressure    299 non-null  int64 
 7  platelets         299 non-null  float64
 8  serum_creatinine     299 non-null  float64
 9  serum_sodium       299 non-null  int64 
 10 sex            299 non-null  int64 
 11 smoking          299 non-null  int64 
 12 time           299 non-null  int64 
 13 DEATH_EVENT        299 non-null  int64 
dtypes: float64(3), int64(11)
memory usage: 32.8 KB

Kohdemuuttuja on DEATH_EVENT.

In [4]:
df
Out[4]:
nro age anaemia creatinine_phosphokinase diabetes ejection_fraction high_blood_pressure platelets serum_creatinine serum_sodium sex smoking time DEATH_EVENT
0 1 75.0 0 582 0 20 1 265000.00 1.9 130 1 0 4 1
1 2 55.0 0 7861 0 38 0 263358.03 1.1 136 1 0 6 1
2 3 65.0 0 146 0 20 0 162000.00 1.3 129 1 1 7 1
3 4 50.0 1 111 0 20 0 210000.00 1.9 137 1 0 7 1
4 5 65.0 1 160 1 20 0 327000.00 2.7 116 0 0 8 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
294 295 62.0 0 61 1 38 1 155000.00 1.1 143 1 1 270 0
295 296 55.0 0 1820 0 38 0 270000.00 1.2 139 0 0 271 0
296 297 45.0 0 2060 1 60 0 742000.00 0.8 138 0 0 278 0
297 298 45.0 0 2413 0 38 0 140000.00 1.4 140 1 1 280 0
298 299 50.0 0 196 0 45 0 395000.00 1.6 136 1 1 285 0

299 rows × 14 columns

In [5]:
# Kohdemuuttujan arvojen jakauma
df['DEATH_EVENT'].value_counts()
Out[5]:
0  203
1   96
Name: DEATH_EVENT, dtype: int64
In [6]:
# Korrelaatiot
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(df.drop('nro', axis=1).corr().round(2), annot=True)
Out[6]:
<AxesSubplot:>

Valitsen jatkoon selittävät muuttuja, joilla on suurimmat korrelaatiot kohdemuuttujan kanssa.

In [7]:
# Katson miten hyvin korrelaatioltaan suurimmat muuttujat erottelevat 
# selvinneitä (0) ja menehtyneitä (1)

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12,3))

sns.boxplot(x='DEATH_EVENT', y='ejection_fraction', data=df, ax=axes[0])
sns.boxplot(x='DEATH_EVENT', y='serum_creatinine', data=df, ax=axes[1])
sns.boxplot(x='DEATH_EVENT', y='time', data=df, ax=axes[2])
Out[7]:
<AxesSubplot:xlabel='DEATH_EVENT', ylabel='time'>

Jatkoon otetut kolme muuttujaa eivät kovin hyvin näytä erottelevan. Kuitenkin osoittautuu, että yhdessä nämä kolme muuttujaa tuottavan hyvän mallin.

In [8]:
# Katson erottelevuutta myös hajontakaavioina 
sns.pairplot(df[['ejection_fraction', 'serum_creatinine', 'time', 'DEATH_EVENT']], hue = 'DEATH_EVENT')
Out[8]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x211d301eee0>

Mallien sovitus

In [9]:
# Selittävät muuttujat
X = df[['ejection_fraction', 'serum_creatinine', 'time']]

# Kohdemuuttuja
y = df['DEATH_EVENT']

# Datan jako opetus- ja testidataan
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=2)

Käytän random_state-parametrilla kiinteää arvoa, jotta saan eri suorituskerroilla saman jaon opetus- ja testidataan. Jos vaihdan arvoa niin saan erilaisien jaon ja sen seurauksena hieman erilaiset mallit.

In [10]:
lrc = LogisticRegression(random_state=2)
lrc.fit(X_train, y_train)

dtc = DecisionTreeClassifier(max_depth=4, random_state=2)
dtc.fit(X_train, y_train)

rfc = RandomForestClassifier(max_depth=3, random_state=2)
rfc.fit(X_train, y_train)

gbc = GradientBoostingClassifier(max_depth=3, random_state=2)
gbc.fit(X_train, y_train)
Out[10]:
GradientBoostingClassifier(random_state=2)

Satunnaimetsä ja gradienttitehostus ovat yhdistelmämalleja useista päätöspuista. Päätöspuiden haarautumisten määrää säädellään max_depth-parametrilla. Voit kokeilla myös muita arvoja.

Mallien arviointia

In [11]:
print('Ennusteiden tarkkuus opetusdatassa:')
print(f'Logistinen regressio {lrc.score(X_train, y_train):.3f}')
print(f'Päätöspuu {dtc.score(X_train, y_train):.3f}')
print(f'Satunnaismetsä {rfc.score(X_train, y_train):.3f}')
print(f'Gradienttitehostus {gbc.score(X_train, y_train):.3f}')
Ennusteiden tarkkuus opetusdatassa:
Logistinen regressio 0.817
Päätöspuu 0.893
Satunnaismetsä 0.884
Gradienttitehostus 0.960
In [12]:
print('Ennusteiden tarkkuus testidatassa:')
print(f'Logistinen regressio {lrc.score(X_test, y_test):.3f}')
print(f'Päätöspuu {dtc.score(X_test, y_test):.3f}')
print(f'Satunnaismetsä {rfc.score(X_test, y_test):.3f}')
print(f'Gradienttitehostus {gbc.score(X_test, y_test):.3f}')
Ennusteiden tarkkuus testidatassa:
Logistinen regressio 0.880
Päätöspuu 0.907
Satunnaismetsä 0.920
Gradienttitehostus 0.920
In [13]:
# Mallien laskemat ennusteet testidatalle (tarvitaan sekaannusmatriiseissa)
y_test_dtc = dtc.predict(X_test)
y_test_lrc = lrc.predict(X_test)
y_test_rfc = rfc.predict(X_test)
y_test_gbc = gbc.predict(X_test)
In [14]:
# Satunnaismetsän sekaannus-matriisi testidatalle
cm = confusion_matrix(y_test, y_test_rfc)
ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm).plot()
Out[14]:
<sklearn.metrics._plot.confusion_matrix.ConfusionMatrixDisplay at 0x211d487fa30>
In [15]:
# Gradienttitehostuksen sekaannus-matriisi testidatalle
cm = confusion_matrix(y_test, y_test_gbc)
ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm).plot()
Out[15]:
<sklearn.metrics._plot.confusion_matrix.ConfusionMatrixDisplay at 0x211d4966940>

Selitystä gradienttitehostuksen sekaannusmatriisille

 • Selviytyneistä 52 ennustettiin oikein selviytyjiksi ja 2 ennustettiin virheellisesti menehtyjäksi.

 • Menehtyneistä 17 ennustettiin oikein menehtyjiksi ja 4 ennustettiin virheellisesti selviytyjiksi.

Mallin käyttö ennustamiseen

In [16]:
# Data kahdelle uudelle henkilölle
Xnew = pd.DataFrame([[20, 5, 10], [50, 2, 80]], 
          columns = ['ejection_fraction', 'serum_creatinine', 'time'])
Xnew
Out[16]:
ejection_fraction serum_creatinine time
0 20 5 10
1 50 2 80
In [17]:
ennuste = gbc.predict(Xnew)
todnak = gbc.predict_proba(Xnew).round(2)
Xnew['ennuste'] = ennuste
Xnew[['DEATH_EVENT 0', 'DEATH_EVENT 1']] = todnak
Xnew
Out[17]:
ejection_fraction serum_creatinine time ennuste DEATH_EVENT 0 DEATH_EVENT 1
0 20 5 10 1 0.02 0.98
1 50 2 80 0 0.65 0.35

Gradienttitehostus ennustaa ensimmäisen potilaan menehtyvän 98 % todennäköisyydellä ja toisen selviytyvän 65 % todennäköisyydellä.