In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now().date()} / Aki Taanila')
Päivitetty 2022-09-20 / Aki Taanila

Tilastollisia tunnuslukuja

Määrällisille muuttujille kannattaa laskea

 • arvojen lukumäärä
 • keskiarvo
 • keskihajonta
 • viiden luvun yhteenveto (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin).
In [2]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Tyylimääritys grafiikalle
plt.style.use('seaborn-whitegrid')
In [3]:
df = pd.read_excel('https://taanila.fi/data1.xlsx')
df
Out[3]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
77 78 1 22 1 3.0 0.0 1598 4 4.0 4 3 4 NaN 1.0 1.0 NaN
78 79 1 33 1 1.0 2.0 1638 1 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
79 80 1 27 1 2.0 7.0 2612 3 4.0 3 3 3 1.0 NaN 1.0 NaN
80 81 1 35 2 2.0 16.0 2808 3 4.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
81 82 2 35 2 3.0 15.0 2183 3 4.0 4 3 4 1.0 NaN NaN NaN

82 rows × 16 columns

In [4]:
# Korvaan joidenkin muuttujien nimet havainnollisemmilla nimillä
df = df.rename(columns={'palveluv':'palveluvuodet', 'johto':'johtoon', 'työtov':'työtovereihin',
            'työymp':'työympäristöön', 'palkkat':'palkkaan', 'työteht':'työtehtäviin'})
df
Out[4]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluvuodet palkka johtoon työtovereihin työympäristöön palkkaan työtehtäviin työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
77 78 1 22 1 3.0 0.0 1598 4 4.0 4 3 4 NaN 1.0 1.0 NaN
78 79 1 33 1 1.0 2.0 1638 1 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
79 80 1 27 1 2.0 7.0 2612 3 4.0 3 3 3 1.0 NaN 1.0 NaN
80 81 1 35 2 2.0 16.0 2808 3 4.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
81 82 2 35 2 3.0 15.0 2183 3 4.0 4 3 4 1.0 NaN NaN NaN

82 rows × 16 columns

Describe-funktio laskee tilastolliset tunnusluvut

Describe-funktio laskee kaikille numeerisille muuttujille keskeiset tilastolliset tunnusluvut

 • lukumäärä (count) ilmoittaa arvojen lukumäärän; rivejä, joilta tieto puuttuu ei lasketa tähän mukaan
 • keskiarvo (mean)
 • keskihajonta (std)
 • pienin (min)
 • alaneljännes (25%); neljäsosa (25 %) havainnoista on korkeintaan tämän suuruisia
 • mediaani (50%); puolet (50 %) havainnoista on korkeintaan tämän suuruisia
 • yläneljännes (75%); kolme neljäsosaa (75 %) havainnoista on vähintään tämän suuruisia
 • suurin (max)
In [5]:
df.describe()
Out[5]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluvuodet palkka johtoon työtovereihin työympäristöön palkkaan työtehtäviin työterv lomaosa kuntosa hieroja
count 82.000000 82.000000 82.000000 82.000000 81.000000 80.000000 82.000000 82.000000 81.000000 82.000000 82.000000 82.000000 47.0 20.0 9.0 22.0
mean 41.500000 1.231707 37.951220 1.621951 1.987654 12.175000 2563.878049 3.060976 4.061728 3.219512 2.109756 3.195122 1.0 1.0 1.0 1.0
std 23.815261 0.424519 9.773866 0.487884 0.844006 8.807038 849.350302 1.058155 0.826826 1.154961 1.111179 1.047502 0.0 0.0 0.0 0.0
min 1.000000 1.000000 20.000000 1.000000 1.000000 0.000000 1521.000000 1.000000 2.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0 1.0 1.0 1.0
25% 21.250000 1.000000 31.000000 1.000000 1.000000 3.750000 2027.000000 2.000000 4.000000 3.000000 1.000000 3.000000 1.0 1.0 1.0 1.0
50% 41.500000 1.000000 37.500000 2.000000 2.000000 12.500000 2320.000000 3.000000 4.000000 3.000000 2.000000 3.000000 1.0 1.0 1.0 1.0
75% 61.750000 1.000000 44.000000 2.000000 3.000000 18.250000 2808.000000 4.000000 5.000000 4.000000 3.000000 4.000000 1.0 1.0 1.0 1.0
max 82.000000 2.000000 61.000000 2.000000 4.000000 36.000000 6278.000000 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000 1.0 1.0 1.0 1.0
In [6]:
# Tilastollisia tunnuslukuja valituille muuttujille
df1 = df[['ikä', 'palveluvuodet', 'palkka']].describe()

# Suomenkieliset nimet tunnusluvuille
df1.index = ['lukumäärä', 'keskiarvo', 'keskihajonta', 'pienin', 'alaneljännes', 'mediaani', 'yläneljännes', 'suurin']
df1
Out[6]:
ikä palveluvuodet palkka
lukumäärä 82.000000 80.000000 82.000000
keskiarvo 37.951220 12.175000 2563.878049
keskihajonta 9.773866 8.807038 849.350302
pienin 20.000000 0.000000 1521.000000
alaneljännes 31.000000 3.750000 2027.000000
mediaani 37.500000 12.500000 2320.000000
yläneljännes 44.000000 18.250000 2808.000000
suurin 61.000000 36.000000 6278.000000
In [7]:
# Tilastollisia tunnuslukuja tyytyväisyyksille
df2 = df.loc[:,'johtoon':'työtehtäviin'].describe()

# Sarakkeiden järjestys keskiarvon mukaan suurimmasta pienimpään
df2 = df2.sort_values('mean', axis=1, ascending=False)
df2
Out[7]:
työtovereihin työympäristöön työtehtäviin johtoon palkkaan
count 81.000000 82.000000 82.000000 82.000000 82.000000
mean 4.061728 3.219512 3.195122 3.060976 2.109756
std 0.826826 1.154961 1.047502 1.058155 1.111179
min 2.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
25% 4.000000 3.000000 3.000000 2.000000 1.000000
50% 4.000000 3.000000 3.000000 3.000000 2.000000
75% 5.000000 4.000000 4.000000 4.000000 3.000000
max 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000
In [8]:
# Edellinen transponoituna
df3 = df2.T
df3
Out[8]:
count mean std min 25% 50% 75% max
työtovereihin 81.0 4.061728 0.826826 2.0 4.0 4.0 5.0 5.0
työympäristöön 82.0 3.219512 1.154961 1.0 3.0 3.0 4.0 5.0
työtehtäviin 82.0 3.195122 1.047502 1.0 3.0 3.0 4.0 5.0
johtoon 82.0 3.060976 1.058155 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
palkkaan 82.0 2.109756 1.111179 1.0 1.0 2.0 3.0 5.0

Grafiikka

Yleisimmät esitystavat ovat

 • keskiarvojen esittäminen pylväskaaviona
 • viiden luvun yhteenvedon (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin) esittäminen boxplottina (ruutu- ja janakaavio).

Grafiikan läheisyydessä pitää olla tiedot siitä kuinka monen havainnon perusteella tunnusluvut on laskettu (n-arvot). Nämä löytyvät esimerkiksi describe-funktiolla lasketusta tunnuslukutaulukosta (count).

In [9]:
# Tyytyväisyysmuuttujien lista keskiarvon mukaisessa järjestyksessä
list = df.loc[:,'johtoon':'työtehtäviin'].mean().sort_values().index

# Keskiarvoja kuvaavat pylväät ja virhemarginaalit
sns.barplot(data=df[list], orient='h')

# x-akselin skaalaus (pienin arvo 1, suurin arvo 5)
plt.xlim(1, 5)

plt.xlabel('tyytyväisyyskeskiarvo (5 = erittäin tyytyväinen)')
Out[9]:
Text(0.5, 0, 'tyytyväisyyskeskiarvo (5 = erittäin tyytyväinen)')
In [10]:
# Boxplot palkalle
# showmeans-parametrin ansioista myös keskiarvo (vihreä kolmio) näytetään
# Erillisinä pisteinä näytetään yli 1,5 laatikon paksuuden verran laatikon reunasta sijaitsevat pisteet
sns.boxplot(x=df['palkka'], showmeans=True)

n = df['palkka'].count()
plt.xlabel(f'Kuukausipalkka, n = {n}')
Out[10]:
Text(0.5, 0, 'Kuukausipalkka, n = 82')
In [11]:
# Tyytyväisyyksien boxplot
# data-parametria käyttämällä saan useita muuttujia samaan boxplottiin
sns.boxplot(data=df[list], orient='h', showmeans=True)

# Pienin ja suurin n-arvo
n_min = int(df3['count'].min())
n_max = int(df3['count'].max())
plt.xlabel(f'Tyytyväisyys, n = {n_min} - {n_max}')
Out[11]:
Text(0.5, 0, 'Tyytyväisyys, n = 81 - 82')