In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now()}')
Päivitetty 2022-05-24 11:14:11.672019

Ristiintaulukointi

Kahden kategorisen muuttujan riippuvuutta voin tarkastella ristiintaulukoinnin avulla

In [2]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.style.use('seaborn-white')
In [3]:
df = pd.read_excel('https://taanila.fi/data1.xlsx')
df
Out[3]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
77 78 1 22 1 3.0 0.0 1598 4 4.0 4 3 4 NaN 1.0 1.0 NaN
78 79 1 33 1 1.0 2.0 1638 1 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
79 80 1 27 1 2.0 7.0 2612 3 4.0 3 3 3 1.0 NaN 1.0 NaN
80 81 1 35 2 2.0 16.0 2808 3 4.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
81 82 2 35 2 3.0 15.0 2183 3 4.0 4 3 4 1.0 NaN NaN NaN

82 rows × 16 columns

In [4]:
# Listat muuttujien tekstimuotoisista arvoista
koulutus = ['Peruskoulu', '2. aste', 'Korkeakoulu', 'Ylempi korkeakoulu']
sukup = ['Mies', 'Nainen']

# Ristiintaulukointi lukumäärinä
df1 = pd.crosstab(df['koulutus'], df['sukup'])

# Otsikot kuntoon edellä määriteltyjä listoja käyttäen
df1.index = koulutus
df1.columns = sukup
df1
Out[4]:
Mies Nainen
Peruskoulu 22 5
2. aste 23 7
Korkeakoulu 15 7
Ylempi korkeakoulu 2 0
In [5]:
# Ristiintaulukointi; prosentit (normalize) sarakkeiden kokonaismääristä
df2 = pd.crosstab(df['koulutus'], df['sukup'], normalize='columns') * 100

# Otsikot kuntoon edellä määriteltyjä listoja käyttäen
df2.index = koulutus
df2.columns = sukup

# Ulkoasun tuunaus
df2.style.format('{:.1f} %')
Out[5]:
  Mies Nainen
Peruskoulu 35.5 % 26.3 %
2. aste 37.1 % 36.8 %
Korkeakoulu 24.2 % 36.8 %
Ylempi korkeakoulu 3.2 % 0.0 %
In [6]:
# Tässä edellinen n-arvoilla täydennettynä

df3 = pd.crosstab(df['koulutus'], df['sukup'], normalize='columns') * 100
df3.index = koulutus
df3.columns = sukup

# Lukumäärätaulukosta (df1) n-arvot sarakeotsikoihin
for sarake in df3.columns:
  df3 = df3.rename(columns={sarake:f'{sarake}, n = {df1[sarake].sum()}'})

df3.style.format('{:.1f} %')
Out[6]:
  Mies, n = 62 Nainen, n = 19
Peruskoulu 35.5 % 26.3 %
2. aste 37.1 % 36.8 %
Korkeakoulu 24.2 % 36.8 %
Ylempi korkeakoulu 3.2 % 0.0 %
In [7]:
# Edellinen pylväinä; legend='reverse' kääntää selitteen järjestyksen
df3.plot.barh(legend='reverse')

# x-akselin otsikko
plt.xlabel('Prosenttia sukupuolesta')

# Pystysuuntainen taustaviivoitus
plt.grid(axis='x')
In [8]:
# Edellinen 100 % pinottuina vaakapylväinä
# T vaihtaa taulukon rivit ja sarakkeet (kaavion arvosarjat ja kategoriat) päittäin
df3.T.plot.barh(stacked=True)

# x-akselin otsikko
plt.xlabel('Prosenttia sukupuolesta')

# Pystysuuntainen taustaviivoitus
plt.grid(axis='x')

# Selitteen sijoittelu suhteessa origoon, selitteitä 4 vierekkäin
plt.legend(loc=(-0.14, -0.25), ncol=4)
Out[8]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x26459cfa430>

Onko ristiintaulukoinnissa havaittu riippuvuus tilastollisesti merkitsevää?

Otoksessa havaitut riippuvuudet voivat olla liian pieniä, jotta niitä voisi yleistää laajempaan perusjoukkoon, josta otos on otettu. Kyseessä voi olla otantavirheen (sattuman) aiheuttama riippuvuus.

Riippuvuutta sanotaan merkitseväksi, jos sen perusteella voidaan tehdä yleistys laajempaan perusjoukkoon, josta otos on otettu. Riippuvuuden merkitsevyyttä voit testata laskemalla niin kutsuttu p-arvo. Mitä pienempi p-arvo, sitä merkitsevämpi riippuvuus. Yleensä alle 0,05 (5 %) suuruisia p-arvoja pidetään osoituksena merkitsevästä riippuvuudesta.

Ristiintaulukointiin liittyvän p-arvon voit laskea khiin neliö -testillä (chi2_contingency). Testin palauttamat arvot ovat khiin neliö, p-arvo ja vapausasteiden määrä (df eli degrees of freedom).

In [9]:
from scipy.stats import chi2_contingency

# khiin neliö -testi lasketaan aina lukumäärätaulukosta!
chi2_contingency(df1)
Out[9]:
(1.836533415650563,
 0.6070173075042058,
 3,
 array([[20.66666667, 6.33333333],
    [22.96296296, 7.03703704],
    [16.83950617, 5.16049383],
    [ 1.5308642 , 0.4691358 ]]))

Khiin neliö -testin tulos: Riippuvuus ei ole merkitsevää (khiin neliö = 1.84, p = 0.607, df = 3).

Tulosteessa näkyvillä myös odotetut frekvenssit (laskennalliset frekvenssit hypoteettisessa tilanteessa, jossa ei ole lainkaan riippuvuutta).