In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now().date()} / Aki Taanila')
Päivitetty 2022-09-21 / Aki Taanila

Selittävä analytiikka - parhaat käytänteet

Oletan, että muistion https://nbviewer.org/github/taanila/kuvaileva/blob/main/kuvaileva.ipynb sisältö on lukijalle tuttu.

Menetelmät:

 • kategoriset muuttujat -> ristiintaulukointi
 • kategorinen ja määrällinen muuttuja -> määrällisen muuttujan luokittelu ja sen jälkeen ristiintaulukointi
 • kategorinen ja määrällinen muuttuja -> tilastolliset tunnusluvut kategorisen muuttujan määräämissä ryhmissä
 • määrälliset muuttujat -> hajontakaavio ja korrelaatiokerroin.

Tässä muistiossa käytän laskentaan seuraavia funktioita:

 • crosstab ristiintaulukointiin
 • cut määrällisen muuttujan luokitteluun
 • groupby ryhmittelyyn
 • describe tilastollisten tunnuslukujen laskentaan
 • dropna puuttuvia arvoja sisältävien rivien poistamiseen
 • cor korrelaatiokertoimen laskemiseen.

Tässä muistiossa käytän seuraavia funktioita kaavioiden luontiin:

 • plot.bar pystypylväskaavio
 • plot.barh vaakapylväskaavio
 • histplot seaborn-kirjaston histogrammi, joka esittää luokitellun jakauman
 • barplot seaborn-kirjaston pylväskaavio, joka esittää oletuksena keskiarvot
 • boxplot seaborn-kirjaston boxplot, joka esittää viiden luvun yhteenvedon
 • scatterplot seaborn-kirjaston hajontakaavio
 • jointplot seaborn-kirjaston hajontakaavio terästettynä reunajakaumilla
 • heatmap seaborn-kirjaston värikartta korrelaatioiden visualisointiin
 • pairplot seaborn-kirjaston usean hajontakaavion kokoelma
 • displot seaborn-kirjaston usean kaavion kokoelma (histplot)
 • catplot seaborn-kirjaston usean kaavion kokoelma (countplot, barplot, boxplot)
 • relplot seaborn-kirjaston usean kaavion kokoelma (scatterplot).

Tilastollisella merkitsevyystestauksella testaan onko otoksessa havaittu ero/riippuvuus tilastollisesti merkitsevää (yleistettävissä otoksesta laajempaan joukkoon, josta otos on poimittu). Tilastollisiin merkitsevyyden testauksiin käytän:

 • chi2_contingency khiin neliö -testi ristiintaulukoinnin testaamiseen
 • ttest_ind riippumattomien otosten t-testi kahden ryhmän keskiarvojen vertaamiseen
 • f_oneway F-testi useamman ryhmän keskiarvojen vertaamiseen
 • pearsonr korrelaatiokertoimen testaamiseen

Jos merkitsevyystestaus tuntuu käsittämättömältä, niin lue artikkelini p-arvosta https://tilastoapu.wordpress.com/2012/02/14/p-arvo/

Alkuvalmistelut

In [2]:
import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
plt.style.use('seaborn-whitegrid')

# Merkitsevyystestaukseen
from scipy.stats import chi2_contingency, ttest_ind, f_oneway, pearsonr

# Kaavioiden prosenttiakselin muotoiluun
from matplotlib.ticker import PercentFormatter
ticks = PercentFormatter(xmax=100, decimals=0, symbol=' %')
In [3]:
df = pd.read_excel('https://taanila.fi/data1.xlsx')

# Muuttujien tekstimuotoisia arvoja
sukup = ['mies', 'nainen']
koulutus = ['peruskoulu', '2. aste', 'korkeakoulu', 'ylempi korkeakoulu']
tyytyväisyys = ['erittäin tyytymätön', 'tyytymätön', 'siltä väliltä', 'tyytyväinen', 'erittäin tyytyväinen']

# Luokkarajat iän luokitteluun
ikäluokat = [19, 29, 39, 49, 59, 69]

df
Out[3]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
77 78 1 22 1 3.0 0.0 1598 4 4.0 4 3 4 NaN 1.0 1.0 NaN
78 79 1 33 1 1.0 2.0 1638 1 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
79 80 1 27 1 2.0 7.0 2612 3 4.0 3 3 3 1.0 NaN 1.0 NaN
80 81 1 35 2 2.0 16.0 2808 3 4.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
81 82 2 35 2 3.0 15.0 2183 3 4.0 4 3 4 1.0 NaN NaN NaN

82 rows × 16 columns

Ristiintaulukointi (kategoriset muuttujat)

In [4]:
# Ristiintaulukointi lukumäärinä
df1 = pd.crosstab(df['johto'], df['sukup'])

df1.index = tyytyväisyys
df1.index.name = 'tyytyväisyys johtoon'
df1.columns = sukup
df1
Out[4]:
mies nainen
tyytyväisyys johtoon
erittäin tyytymätön 7 0
tyytymätön 15 1
siltä väliltä 23 7
tyytyväinen 15 8
erittäin tyytyväinen 3 3
In [5]:
# khiin neliö -testi lasketaan aina lukumäärätaulukosta!
chi2_contingency(df1)
Out[5]:
(8.853002675771554,
 0.06488059279438793,
 4,
 array([[ 5.37804878, 1.62195122],
    [12.29268293, 3.70731707],
    [23.04878049, 6.95121951],
    [17.67073171, 5.32926829],
    [ 4.6097561 , 1.3902439 ]]))

Khiin neliö -testin p-arvo on 0.06, joten riippuvuus ei ole merkitsevää.

In [6]:
# Ristiintaulukointi pylväinä
# drop-funktiolla pudotetaan n-rivi pois ennen kaavion laatimista
df1.plot.bar(width=0.8, rot=45)

plt.ylabel('lukumäärä')
Out[6]:
Text(0, 0.5, 'lukumäärä')
In [7]:
# Ristiintaulukointi prosentteina (mieti tarkkaan, haluatko prosentit sarakkeiden summista vai rivien summista!)
df2 = pd.crosstab(df['johto'], df['sukup'], normalize='columns') * 100

df2.index = tyytyväisyys
df2.index.name = 'tyytyväisyys johtoon'
df2.columns = sukup

# Lukumäärätaulukosta (df1) n-arvot sarakeotsikoihin
for sarake in df2.columns:
  df2 = df2.rename(columns={sarake:f'{sarake}, n = {df1[sarake].sum()}'})

df2.style.format('{:.1f} %').background_gradient(cmap='Reds')
Out[7]:
  mies, n = 63 nainen, n = 19
tyytyväisyys johtoon    
erittäin tyytymätön 11.1 % 0.0 %
tyytymätön 23.8 % 5.3 %
siltä väliltä 36.5 % 36.8 %
tyytyväinen 23.8 % 42.1 %
erittäin tyytyväinen 4.8 % 15.8 %
In [8]:
# Edellinen 100 % pinottuina vaakapylväinä
# T vaihtaa taulukon rivit ja sarakkeet (kaavion arvosarjat ja kategoriat) päittäin
# alpha-parametrilla hieman läpinäkyvyyttä väreihin
df2.T.plot.barh(stacked=True, width=0.8, cmap='Reds', alpha=0.8, figsize=(6, 3))

plt.xlabel('Prosenttia sukupuolesta')
plt.grid(axis='y')

# x-akselin prosenttimuotoilu
plt.gca().xaxis.set_major_formatter(ticks)

# Selitteen sijoittelu
plt.legend(loc=(1, 0.5))
Out[8]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x1b020735d00>

Usean kaavion kokonaisuuksia saan seabornin catplot toiminnolla (countplot). Usean kaavion kokonaisuuksien hienosäätö vaatii jonkin verran perehtymistä.

Kind-parametrin arvo count tarkoittaa countplot-kaaviolajia.

Catplotin kuten muidenkin yhdistelmäkaavioiden koon määrittämiseen käytetään height- ja aspect-parametreja (kokeile eri arvoja).

In [9]:
# Koulutuksen jakauma sukupuolen ja perhesuhteen mukaan
g = sns.catplot(x='koulutus', col='perhe', row='sukup', data=df, kind='count', height=3, aspect=1.5)

g.set_xticklabels(koulutus)
g.set_ylabels('lukumäärä')

# Seuraavassa määritän kaavioiden otsikot
titles = ['mies, perheetön','mies, perheellinen', 'nainen, perheetön', 'mies, perheellinen']
for ax, title in zip(g.axes.flatten(), titles):
  ax.set_title(title)

Ristiintaulukointi (kategorinen ja määrällinen muuttuja)

Ennen ristiintaulukointia määrällinen muuttuja täytyy luokitella.

In [10]:
# Iän luokittelu
df['ikäluokka'] = pd.cut(df['ikä'], bins=ikäluokat, right=False)

df3 = pd.crosstab(df['ikäluokka'], df['sukup'])
df3.columns = sukup
df3
Out[10]:
mies nainen
ikäluokka
[19, 29) 13 1
[29, 39) 24 6
[39, 49) 17 8
[49, 59) 7 4
[59, 69) 2 0

Usean kaavion kokonaisuuksia saan seabornin displot toiminnoilla (histplot). Usean kaavion kokonaisuuksien hienosäätö vaatii jonkin verran perehtymistä.

Kind-parametrin arvo hist tarkoittaa histplot-kaaviolajia.

In [11]:
# Ikäjakauma sukupuolen mukaan
g = sns.displot(x='ikä', col='sukup', data=df, kind='hist', bins=ikäluokat, height=3, aspect=1)

g.set_ylabels('lukumäärä')

# Kaavioiden otsikot sukup-listasta
for ax, title in zip(g.axes.flatten(), sukup):
  ax.set_title(title)

Tilastollisia tunnuslukuja (kategorinen ja määrällinen muuttuja)

In [12]:
# Palkan tunnusluvut koulutuksen mukaan
df4 = df.groupby('koulutus')['palkka'].describe()

df4.index = koulutus

df4.style.format('{:.0f}')
Out[12]:
  count mean std min 25% 50% 75% max
peruskoulu 27 2310 473 1638 2008 2144 2534 3587
2. aste 30 2403 534 1521 2008 2378 2729 3510
korkeakoulu 22 2887 1108 1559 2222 2710 2925 6278
ylempi korkeakoulu 2 5147 110 5069 5108 5147 5186 5225
In [13]:
# Palkkakeskiarvot koulutuksen mukaan; näkyvillä myös virhemarginaalit (musta viiva)
sns.barplot(x='koulutus', y='palkka', data=df)

# Pientä kikkailua n-arvojen saamiseksi kaavioon
n_koulutus = []
for i in range(4):
  # \n on rivinvaihdon merkki 
  n_koulutus.append(f'{koulutus[i]}\n n = {int(df4.iloc[i, 0])}')
plt.xticks(ticks=[0, 1, 2, 3], labels=n_koulutus)

plt.ylabel('palkkakeskiarvo')
Out[13]:
Text(0, 0.5, 'palkkakeskiarvo')
In [14]:
# Palkkakeskiarvot koulutuksen ja sukupuolen mukaan
ax = sns.barplot(x='koulutus', y='palkka', hue='sukup', data=df)

plt.xticks(ticks=[0, 1, 2, 3], labels=koulutus)
plt.ylabel('Palkkakeskiarvo')

# Selitteeseen tekstimuotoiset nimet
handles, labels = ax.get_legend_handles_labels()
ax.legend(handles, sukup)
Out[14]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x1b021cd15b0>
In [15]:
# Palkka koulutuksen mukaan boxplottina

sns.boxplot(x='koulutus', y='palkka', data=df)

# n_koulutus-lista määritelty edellä palkkakeskiarvoja kuvaavan barplotin yhteydessä
plt.xticks(ticks=[0, 1, 2, 3], labels=n_koulutus)
Out[15]:
([<matplotlib.axis.XTick at 0x1b022df69a0>,
 <matplotlib.axis.XTick at 0x1b022df6970>,
 <matplotlib.axis.XTick at 0x1b022e18f40>,
 <matplotlib.axis.XTick at 0x1b022e5cd30>],
 [Text(0, 0, 'peruskoulu\n n = 27'),
 Text(1, 0, '2. aste\n n = 30'),
 Text(2, 0, 'korkeakoulu\n n = 22'),
 Text(3, 0, 'ylempi korkeakoulu\n n = 2')])
In [16]:
# Palkka koulutuksen ja sukupuolen mukaan

ax = sns.boxplot(x='koulutus', y='palkka', hue='sukup', data=df)

plt.xticks(ticks=[0, 1, 2, 3], labels=koulutus)

handles, _ = ax.get_legend_handles_labels()
ax.legend(handles, sukup)
Out[16]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x1b022efb310>

Usean kaavion kokonaisuuksia saan seabornin catplot-toiminnolla (barplot, boxplot).

In [17]:
# Tyytyväisyys johtoon sukupuolen mukaan

g = sns.catplot(x='johto', y='palkka', col='sukup', data=df, kind='bar', height=3, aspect=1)

for ax, title in zip(g.axes.flatten(), sukup):
  ax.set_title(title)
In [18]:
# Palkka sukupuolen ja koulutuksen mukaan

g = sns.catplot(x='sukup', y='palkka', col='koulutus', data=df, kind='box', height=3, aspect=0.8)

g.set_xlabels('')
g.set_xticklabels(sukup)

for ax, title in zip(g.axes.flatten(), koulutus):
  ax.set_title(title)
In [19]:
# Riippumattomien otosten t-testi

# Vertailtavien ryhmien muodostaminen
s1 = df['palkka'][df['sukup']==1] # miehet
s2 = df['palkka'][df['sukup']==2] # naiset

# Kahden riippumattoman (ind) otoksen t-testi
ttest_ind(s1, s2, equal_var=False, nan_policy='omit')
Out[19]:
Ttest_indResult(statistic=3.0597612743474714, pvalue=0.003048272029697872)

Kahden riippumattoman otoksen t-testin p-arvo on 0.003, joten miesten ja naisten palkkakeskiarvo poikkeavat merkitsevästi toisistaan.

In [20]:
# F-testi useamman ryhmän vertailuun

# Data, josta on poistettu mahdolliset palkan puuttuvia arvoja sisältävät rivit
df_dropna = df.dropna(subset=['palkka'])

# Vertailtavien ryhmien muodostaminen
k1 = df_dropna['palkka'][df_dropna['koulutus']==1] # peruskoulu
k2 = df_dropna['palkka'][df_dropna['koulutus']==2] # 2. aste
k3 = df_dropna['palkka'][df_dropna['koulutus']==3] # korkeakoulu
k4 = df_dropna['palkka'][df_dropna['koulutus']==4] # ylempi korkeakoulu

# F-testi
f_oneway(k1, k2, k3, k4)
Out[20]:
F_onewayResult(statistic=11.675086950951924, pvalue=2.186573534680074e-06)

F-testin p-arvo on 0.000002, joten koulutusten välillä esiintyy merkiseviä eroja palkkakeskiarvojen välillä.

Korrelaatioita ja hajontakaavioita (määrälliset muuttujat)

Määrällisten muuttujien välisiä riippuvuuksia tarkastelen korrelaatioiden ja hajontakaavioiden avulla.

In [21]:
# Avaan toisen datan, jossa asteikolla 0-10 mitattuja mielikuvia
hatco = pd.read_excel('https://taanila.fi/hatco.xlsx')
hatco
Out[21]:
id Delivery Speed Price Level Price Flexibility Manufacturer Image Service Salesforce Image Product Quality Satisfaction Level Firm size Usage level % Industry type Buying situation
0 1 4.1 0.6 6.9 4.7 2.4 2.3 5.2 4.2 0 32 1 1
1 2 1.8 3.0 6.3 6.6 2.5 4.0 8.4 4.3 1 43 0 1
2 3 3.4 5.2 5.7 6.0 4.3 2.7 8.2 5.2 1 48 1 2
3 4 2.7 1.0 7.1 5.9 1.8 2.3 7.8 3.9 1 32 1 1
4 5 6.0 0.9 9.6 7.8 3.4 4.6 4.5 6.8 0 58 1 3
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
95 96 0.6 1.6 6.4 5.0 0.7 2.1 8.4 3.4 1 25 1 1
96 97 6.1 0.5 9.2 4.8 3.3 2.8 7.1 5.2 0 60 1 3
97 98 2.0 2.8 5.2 5.0 2.4 2.7 8.4 3.7 1 38 0 1
98 99 3.1 2.2 6.7 6.8 2.6 2.9 8.4 4.3 1 42 0 1
99 100 2.5 1.8 9.0 5.0 2.2 3.0 6.0 4.4 0 33 0 1

100 rows × 13 columns

In [22]:
# Muodostan datan, jossa ainoastaan mielikuvamuuttujat
hatco1 = hatco.loc[:, 'Delivery Speed':'Satisfaction Level']
In [23]:
# Mielikuvamuuttujien korrelaatiokertoimet
korrelaatiot = hatco1.corr()
korrelaatiot
Out[23]:
Delivery Speed Price Level Price Flexibility Manufacturer Image Service Salesforce Image Product Quality Satisfaction Level
Delivery Speed 1.000000 -0.349225 0.509295 0.050414 0.611901 0.077115 -0.482631 0.650632
Price Level -0.349225 1.000000 -0.487213 0.272187 0.512981 0.186243 0.469746 0.028395
Price Flexibility 0.509295 -0.487213 1.000000 -0.116104 0.066617 -0.034316 -0.448112 0.524814
Manufacturer Image 0.050414 0.272187 -0.116104 1.000000 0.298677 0.788225 0.199981 0.475934
Service 0.611901 0.512981 0.066617 0.298677 1.000000 0.240808 -0.055161 0.631233
Salesforce Image 0.077115 0.186243 -0.034316 0.788225 0.240808 1.000000 0.177294 0.340909
Product Quality -0.482631 0.469746 -0.448112 0.199981 -0.055161 0.177294 1.000000 -0.283340
Satisfaction Level 0.650632 0.028395 0.524814 0.475934 0.631233 0.340909 -0.283340 1.000000
In [24]:
# Seaborn-kirjaston heatmap värittää korrelaatiokertoimia
# annot = True näyttää värien lisäksi myös lukuarvot
sns.heatmap(korrelaatiot, annot=True)
Out[24]:
<AxesSubplot:>
In [25]:
# Mielikuvamuuttujien hajontakaaviot (tämän tulostuminen kestää hetken)
sns.pairplot(hatco1, kind='reg')
Out[25]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x1b0232053d0>
In [26]:
# Yksittäinen hajontakaavio (pienet firmat sinisellä, isot oranssilla)

plt.figure(figsize=(4, 4))

sns.scatterplot(x='Delivery Speed', y='Satisfaction Level', hue='Firm size', data=hatco)
Out[26]:
<AxesSubplot:xlabel='Delivery Speed', ylabel='Satisfaction Level'>
In [27]:
# jointplot sisältää myös "reunajakaumat"
sns.jointplot(x='Delivery Speed', y='Satisfaction Level', hue='Firm size', data=hatco, height=4)
Out[27]:
<seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x1b02622a640>

Usean hajontakaavion kuvion voin rakentaa relplot-toiminnolla.

In [28]:
sns.relplot(x='Delivery Speed', y = 'Satisfaction Level', col = 'Buying situation', hue = 'Firm size', 
      data=hatco, kind='scatter', height=3, aspect=1)
Out[28]:
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x1b026b43fd0>
In [29]:
# Mielikuvamuuttujien korrelaatiokertoimet ja p-arvot muuttujan 'Satisfaction Level' kanssa

for var in hatco1:
  hatco1_dropna = hatco1.dropna(subset=[var, 'Satisfaction Level'])
  print(var, pearsonr(hatco1_dropna["Satisfaction Level"], hatco1_dropna[var]))
Delivery Speed (0.6506323301389191, 2.354357209803324e-13)
Price Level (0.028394665880510234, 0.7791450989655391)
Price Flexibility (0.5248141510750397, 2.0815396346392862e-08)
Manufacturer Image (0.4759338314260012, 5.599028749180165e-07)
Service (0.631232901641948, 1.917952074232071e-12)
Salesforce Image (0.3409093027606839, 0.0005188847493396814)
Product Quality (-0.28333980318451, 0.004282584841192087)
Satisfaction Level (1.0, 0.0)

Korrelaatiot Satisfaction Level -muuttujan kanssa ovat merkitseviä paitsi muuttujan Price Level kohdalla.