Luokittelu - K-Means Cluster

Klassinen esimerkki luokittelusta on kurjenmiekkojen (iris) luokittelu kolmeen lajiin (setosa, versicolor, virginica) terä- (petal) ja verholehtien (sepal) koon mukaan. Seuraavassa kokeilen lajien tunnistamista ilman opetusdataa.

K-Means Cluster -menetelmän idea

Menetelmän tarkoituksena on löytää datasta K-kappaletta ryhmiä (klustereita, segmenttejä). Ryhmät muodostetaan ryhmäkeskusten ympärille.

In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline
In [2]:
# Esimerkkidata löytyy seaborn-kirjastosta:
iris = sns.load_dataset('iris')
iris.head()
Out[2]:
sepal_length sepal_width petal_length petal_width species
0 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa
1 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa
2 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa
3 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa
4 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa
In [3]:
# Feature-matriisi on iris-data ilman species-muuttujaa:
X = iris.drop('species', axis=1)
In [4]:
# Gaussian naive bayes -mallin tuonti:
from sklearn.cluster import KMeans

# Mallin sovitus:
malli = KMeans(n_clusters=3)
malli.fit(X)

# Ryhmien keskukset (sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width):
malli.cluster_centers_
Out[4]:
array([[5.9016129 , 2.7483871 , 4.39354839, 1.43387097],
    [5.006   , 3.428   , 1.462   , 0.246   ],
    [6.85   , 3.07368421, 5.74210526, 2.07105263]])
In [5]:
# Ryhmiin kuulumiset:
X['K'] = malli.predict(X)
pd.crosstab(X['K'], 'lkm')
Out[5]:
col_0 lkm
K
0 62
1 50
2 38
In [6]:
# Tunnuslukuja ryhmittäin:
X.groupby('K').describe().T
Out[6]:
K 0 1 2
sepal_length count 62.000000 50.000000 38.000000
mean 5.901613 5.006000 6.850000
std 0.466410 0.352490 0.494155
min 4.900000 4.300000 6.100000
25% 5.600000 4.800000 6.425000
50% 5.900000 5.000000 6.700000
75% 6.200000 5.200000 7.200000
max 7.000000 5.800000 7.900000
sepal_width count 62.000000 50.000000 38.000000
mean 2.748387 3.428000 3.073684
std 0.296284 0.379064 0.290092
min 2.000000 2.300000 2.500000
25% 2.500000 3.200000 2.925000
50% 2.800000 3.400000 3.000000
75% 3.000000 3.675000 3.200000
max 3.400000 4.400000 3.800000
petal_length count 62.000000 50.000000 38.000000
mean 4.393548 1.462000 5.742105
std 0.508895 0.173664 0.488590
min 3.000000 1.000000 4.900000
25% 4.025000 1.400000 5.425000
50% 4.500000 1.500000 5.650000
75% 4.800000 1.575000 6.000000
max 5.100000 1.900000 6.900000
petal_width count 62.000000 50.000000 38.000000
mean 1.433871 0.246000 2.071053
std 0.297500 0.105386 0.279872
min 1.000000 0.100000 1.400000
25% 1.300000 0.200000 1.825000
50% 1.400000 0.200000 2.100000
75% 1.575000 0.300000 2.300000
max 2.400000 0.600000 2.500000
In [7]:
# Katsotaan miten muodostetut ryhmät suhteutuvat lajikkeisiin:
pd.crosstab(X['K'], iris['species'])
Out[7]:
species setosa versicolor virginica
K
0 0 48 14
1 50 0 0
2 0 2 36

Muodostetut ryhmät (0, 1 ja 2) osuvat selkeästä eri lajikkeiden (setosa, versicolor ja virginica) kohdalle, mutta aivan kaikki eivät osu oikean lajikkeen kohdalle.

In [8]:
sns.pairplot(X, hue='K')
Out[8]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x239fabd8df0>