4 Richtingreconstructie met een cluster

Richtingreconstructie is nauwkeuriger als er een aantal stations dicht bij elkaar liggen. Deze stations zijn (een onderdeel van) een cluster. Als meerdere stations een event meten, wordt dit een coincidentie genoemd.

In [ ]:
# Dit notebook werkt onder python 2 en 3:
from __future__ import print_function, division

Eerst worden enkele modules geimporteerd:

 • tables: deze module bevat methoden om met tabellen te werken.
 • datetime: deze module geeft een standaard format voor datum en tijd.
 • matplotlib: een module waarmee plotjes gemaakt kunnen worden.
 • sapphire: de HiSPARC module waarmee gegevens van meetstations op te halen zijn.
In [ ]:
import tables
from datetime import datetime
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
from sapphire import download_coincidences, ReconstructESDCoincidences

Voordat we op zoek kunnen naar coincidenties, moeten we de meetgegevens ophalen. HiSPARC gegevens moeten in een tabel worden geplaatst. Met de 'with' opdracht wordt hieronder een .h5 bestand voor de tabel op een usb-stick, harde schijf o.i.d. aangemaakt. Deze wordt daarna met gegevens gevuld. Tot slot wordt het bestand afgesloten.

In [ ]:
with tables.open_file('data_coincidences.h5', 'w') as data:
  download_coincidences(data, stations=[501, 502, 508],
             start=datetime(2015, 12, 1),
             end=datetime(2016, 1, 31), n=3)

Als de meetgegevens opgeslagen zijn, kunnen we deze bewerken. De bewerkte gegevens worden in een variabele rec opgeslagen.

In [ ]:
with tables.open_file('data_coincidences.h5', 'a') as data:
  rec = ReconstructESDCoincidences(data, overwrite=True, progress=True)
  rec.reconstruct_and_store()

De richtingreconstructie levert rec.theta en rec.phi lijsten met respectievelijk alle gereconstrueerde zenit- en azimuthoeken. Deze hoeken zijn NaN (Not A Number) als de richting niet gereconstrueerd kon worden.

Met behulp van de functie np.isnan() kunnen we de NaNs verwijderen:

In [ ]:
zenit = [a for a in rec.theta if not np.isnan(a)]
azimut = [a for a in rec.phi if not np.isnan(a)]
print("Er zijn %d events succesvol gereconstrueerd." % len(zenit))      

Deze gegevens zijn in een met matplotlib in een polar plot af te beelden. Bovenaan is aangegeven hoe matplotlib wordt geimporteerd. Alle gereconstrueerde coordinaten bestaande uit een azimuth- (phi) en zenith-hoek (theta) worden in een plot afgebeeld.

In [ ]:
plt.figure(1)
ax = plt.subplot(111, polar=True)
plt.scatter(azimut, zenit)
plt.show()

Er is ook een verdeling van het aantal events als functie van de zenith-hoek te maken. De waarden worden verdeeld over van te voren vastgestelde intervallen. Deze intervallen worden bins genoemd. in de eerste regel worden de bins tussen 0 en pi/2 gedefinieerd (0 tot 90 graden), de breedte is 0.5 graad.

In [ ]:
bins = np.arange(0, np.pi/2., np.pi/180.)
plt.figure(2)
plt.hist(zenit, bins, histtype='step')
plt.show()

De code is op te slaan met "%save this 1-7". Voor "this" kan iedere naam worden ingevuld, "1-7" geeft aan welke cellen worden opgeslagen. Het bestand "this.py" wordt opgeslagen.

In [ ]:
%save this 1-7

Met "%run this.py" wordt het opgeslagen bestand uitgevoerd.

In [ ]:
#%run this.py