Python Introductie

Dit is een zeer incomplete python introductie, waarin een aantal belangrijke aspecten van de scripttaal python worden toegelicht, bedoeld voor lezers met redelijk wat ervaring in een taal als Java of C\C++\C#.

Het is zeker niet bedoeld als een complete introductie van python voor beginners.

Andere bronnen:

Python 2 en 3

Deze notebooks werken onder Python 2 en 3. Helaas zijn er verschillen tussen Python 2 en 3, waardoor Python 2 code niet zomaar onder Python 3 werkt. Twee opvallende verschillen tussen Python 2 en 3 zijn:

 • print: Python 2: print 'hallo'. Python 3: print('hallo')
 • division: Python 2: 3 / 2 == 1. Python 3: 3 / 2 == 1.5

Door from __future__ import division, print_function gedraagt Python 2 zich meer als Python 3.

In [ ]:
# dit notebook werkt onder Python 2 en 3
from __future__ import division, print_function

Hello, World!

In python ziet deze klassieker er zo uit: (Druk Ctrl-Enter in de cel hieronder)

In [ ]:
print('Hello, World!')

Blokken: Inspringen

Blokken code worden in python ingesprongen:

In [ ]:
getal = int(input('Geef een getal: '))
if getal > 10:
  print('Groter dan tien!')
elif getal < 0:
  print('Negatief!')
else:
  print('Tussen nul en tien!')
  if getal % 2 == 0:
    print('En het getal is even!')

Variabelen

Variabelen (objecten) hoeven niet gedeclareerd te worden met een type, maar ze hebben wel een type

In [ ]:
a = 3
b = 5.7
c = 'Hallo!'
type(a), type(b), type(c)

Lijsten

Lijsten zijn een belangrijk type in python:

In [ ]:
personen = ['Tom', 'Klaas', 'Piet', 'Jan', 'Wouter', 'Joop', 'Karel']

Voor de lengte van een lijst gebruiken we len():

In [ ]:
len(personen)

Een item toevoegen kan met append:

In [ ]:
personen.append('Mieke')
personen

De items van lijsten kunnen we bekijken met [index]: Let op: Python telt vanaf 0.

In [ ]:
personen[1]

Er zijn veel mogelijkheden met behulp van de index:

In [ ]:
print("item 1 tot 5", personen[1:5])
print("Vanaf het tweede item:", personen[1:])
print("Vanaf 0 tot 8, stapgrootte 2", personen[0:8:2])
print("Het laatste item:", personen[-1])
In [ ]:
if 'Karel' in personen:
  print("Karel zit in de lijst.")
else:
  print("Karel zit niet in de lijst")

range

range() maakt een lijst gehele getallen (integers):

In [ ]:
print("Tot 10:\t\t", list(range(10)))
print("Vanaf 5 tot 10:\t", list(range(5, 10)))
print("tot 10, stap 2:", list(range(0, 10, 2)))

help() en ?

Voor meer informatie over een python functie gebruiken we de functie help():

In [ ]:
help(range)

range? laat een pop-up zien met vergelijkbare informatie.

In [ ]:
range?

Loopen met for

Het statement for wordt gebruikt om te loopen:

In [ ]:
for getal in range(5):
  print(getal)
In [ ]:
for getal in range(1,50):
  if getal % 7 == 0:
    print("Het getal %d is deelbaar door 7" % getal)

for kan geinterpreteerd worden als foreach (voor elk item, doe:) Dit betekent dat we niet alleen maar over getallen kunnen loopen, zoals in veel andere talen gebruikelijk, maar over alle lijst-achtige objecten:

In [ ]:
for persoon in personen:
  print(persoon)

List comprehensions

In python kom je vaak een wiskundige manier van het definieren van lijsten tegen:

In [ ]:
[x**2 for x in range(10)]

Een dergelijke syntax heet een list comprehension en is in feite een snelle (en mits juist gebruikt, leesbare) manier om het volgende te schrijven:

In [ ]:
lijst = []
for x in range(10):
  lijst.append(x**2)
lijst 

Functies

Een functie definieren we in python alsvolgt:

In [ ]:
def is_priem(getal):
  """Test of getal een priemgetal is

  Dit is een zeer inefficiente implementatie

  """
  for deler in range(2, getal):
    if not getal % deler:
      return False

  return True

Een functie roepen we aan met functie(paramter1, parameter2, ...):

In [ ]:
for getal in range(100):
  if is_priem(getal):
    print(getal,)

Het commentaar tussen de """ is belangrijk. Deze zogenaamde 'docstring' is beschikbaar via help() of het vraagteken:

In [ ]:
help(is_priem)

Numpy

Numpy is een bibliotheek met wiskundige functies die werken op array's (lijsten, matrices) van floats. Omdat de bewerkingen in C en FORTRAN geimplementeerd zijn, zijn numpy functies vaak veel sneller dan alternatieven uit math.

In [ ]:
import numpy as np
In [ ]:
np.arange(0.1, 3.0, 0.2)
In [ ]:
np.linspace(0.1, 3.0, 20) # hetzelfde interval in 20 stappen

Numpy snelheid:

Een van de krachten van numpy is het uitvoeren van operaties op een vector:

In [ ]:
%timeit [2*x for x in range(10000)]
In [ ]:
%timeit 2*np.arange(10000)

In het bovenstaande voorbeeld wordt in de list-comprehension in python 'gelooped' over 10.000 getallen. Het numpy alternatief verwerkt de array in zijn geheel, zonder de loop en is daarom >100x sneller.

Matrices en Lineaire algebra

In [ ]:
matrix = np.arange(9).reshape(3,3)
matrix
In [ ]:
matrix[1] # tweede rij
In [ ]:
matrix[:, 0] # eerste kolom
In [ ]:
np.transpose(matrix)
In [ ]:
np.linalg.det(matrix)
In [ ]:
Ook hier geeft `help()` snel veel informatie:
In [ ]:
help(np.linalg)

Plotten

Een belangrijke stap in het data verwerken is plotten:

In [ ]:
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib notebook
In [ ]:
x = np.linspace(0, 10., 100)
y = np.sin(x)
In [ ]:
plt.plot(x, y, 'b-')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.ylim(-1.1,1.1)
plt.title('f(x) = sin(x)')
plt.show()