คำนวณเลข Fibonacci

เลข Fibonacci คือเลขในลำดับเหล่านี้: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... โดยเลขตัวต่อไปคือผลรวมเลขล่าสุดสองตัวโดยที่เลขสองตัวแรกคือ 0 และ 1

เลข Fibonacci เกิดขึ้นในธรรมชาติหลายแห่ง ลองดูวิดีโอเหล่านี้: https://www.youtube.com/watch?v=ahXIMUkSXX0, https://www.youtube.com/watch?v=lOIP_Z_-0Hs, และ https://www.youtube.com/watch?v=14-NdQwKz9w และอ่านสองหน้านี้: http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html และ http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat2.html

เราสามารถคำนวณเลข Fibonacci ได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีก็ใช้เวลาเร็วช้า หรือใช้ขนาดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ต่างๆกัน ตัวอย่างดังต่อไปนี้

In [1]:
# วิธีแรก สร้างฟังก์ชั่นที่คำนวณเลข Fibonacci ตัวที่ n โดยการไปคำนวณเลขตัวที่ n-1 และ n-2
# ฟังก์ชั่น fib1(n) นี้มีการเรียกตัวมันเองที่ n-1 และ n-2 ด้วย
# การที่ฟังก์ชั่นเรียกตัวมันเองอย่างนี้เรียกว่า recursive function หรือ recursion
# เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Recursion_(computer_science)

def fib1(n):
  "คำนวณเลข Fibonacci ตัวที่ n โดยวิธีเรียกตัวเอง (recursion)"
  #print("Working on " + str(n))
  if n < 0:
    return None
  if n == 0:
    return 0
  if n == 1:
    return 1
  return fib1(n-1) + fib1(n-2)
In [2]:
for n in range(0,11):
  print(f"เลข Fibonacci ตัวที่ {n} คือ {fib1(n)}")
เลข Fibonacci ตัวที่ 0 คือ 0
เลข Fibonacci ตัวที่ 1 คือ 1
เลข Fibonacci ตัวที่ 2 คือ 1
เลข Fibonacci ตัวที่ 3 คือ 2
เลข Fibonacci ตัวที่ 4 คือ 3
เลข Fibonacci ตัวที่ 5 คือ 5
เลข Fibonacci ตัวที่ 6 คือ 8
เลข Fibonacci ตัวที่ 7 คือ 13
เลข Fibonacci ตัวที่ 8 คือ 21
เลข Fibonacci ตัวที่ 9 คือ 34
เลข Fibonacci ตัวที่ 10 คือ 55

วิธี fib1(n) นี้ทำงานใช้ได้สำหรับ n ขนาดไม่มาก ถ้า n มีขนาดใหญ่แล้วจะใช้เวลามากเพราะมีการเรียก fib1(0), fib1(1), fib1(2),... ซ้ำซ้อนหลายครั้งมาก ถ้าลองจับเวลาดู

In [3]:
# fib1(10) ใช้เวลาเร็วมากๆ
%time fib1(10)
CPU times: user 33 µs, sys: 1 µs, total: 34 µs
Wall time: 36.2 µs
Out[3]:
55
In [4]:
# fib1(35) ใช้เวลามากกว่า fib1(10) เยอะมาก
%time fib1(35)
CPU times: user 3.49 s, sys: 4.61 ms, total: 3.49 s
Wall time: 3.49 s
Out[4]:
9227465

วิธีแก้แบบหนึ่งก็คือให้จำไว้ว่าเคยคำนวณเลข Fibonacci ตัวไหนไว้บ้างแล้ว จะได้ไม่ต้องคำนวณซ้ำซ้อน วิธีที่เราจำสิ่งที่เราคำนวณแล้วเก็บไว้ใช้อีกเรียกว่า dynamic programming หรือ caching ขึ้นกับคนเรียกครับ

ใน fib2 ข้างล่าง เราจะเก็บค่าเลข Fibonacci ที่เคยคำนวณแล้วไว้ในดิกชันนารีชื่อ fib

In [5]:
fib = {0:0, 1:1} #ดิกชันนารีไว้เก็บค่าฟังก์ชั่นที่เคยคำนวณแล้ว
def fib2(n):
  "คำนวณเลข Fibonacci ตัวที่ n โดยวิธีเรียกตัวเอง (recursion)แต่เก็บค่าฟังก์ชั่นที่เคยคำนวณแล้วในดิกชันนารี fib"
  if n < 0:
    return None
  if n == 0:
    return 0
  if n == 1:
    return 1
  if n in fib: #ถ้าเคยคำนวณแล้ว คำตอบจะอยู่ในดิกชันนารี fib = fib[n]
    return fib[n]
  else: #ถ้ายังไม่เคยคำนวณ ก็คำนวณด้วย fib2(n-1) + fib2(n-2) แล้วเก็บไว้ในดิก fib[n]
    fib[n] = fib2(n-1) + fib2(n-2)
    return fib[n]
    
In [6]:
# fib2(10) ใช้เวลาเร็วมากๆ
%time fib2(10)
CPU times: user 8 µs, sys: 1 µs, total: 9 µs
Wall time: 9.06 µs
Out[6]:
55
In [7]:
# fib2(35) ก็ใช้เวลาไม่มากนัก
%time fib2(35)
CPU times: user 15 µs, sys: 0 ns, total: 15 µs
Wall time: 16.7 µs
Out[7]:
9227465
In [8]:
# fib2(1000) ก็รวดเร็วดี
%time fib2(1000)
CPU times: user 807 µs, sys: 264 µs, total: 1.07 ms
Wall time: 1.08 ms
Out[8]:
43466557686937456435688527675040625802564660517371780402481729089536555417949051890403879840079255169295922593080322634775209689623239873322471161642996440906533187938298969649928516003704476137795166849228875

จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องสร้างดิกชันนารี fib เพื่อเก็บค่าที่เคยคำนวณไว้ด้วยตัวเอง เราสามารถใช้ lru_cache ในไพธอนได้เลย lru_cache ย่อมาจากคำว่า least-recently-used cache โดยคำว่า cache คือที่เก็บของที่ใช้บ่อยๆ least-recently-use แปลว่าถ้าที่เก็บไม่พอให้ลบตัวที่ไม่ได้ใช้นานที่สุดออกให้มีที่เก็บเหลือ โดยวิธีใช้เป็นแบบนี้:

In [9]:
from functools import lru_cache

@lru_cache(maxsize=1024) #บันทัดนี้อยู่เหนือฟังก์ชั่นอะไร มันจะสร้างที่เก็บค่่าฟังก์ชั่นที่เคยคำนวณไว้แล้วจะได้ไม่ต้องคำนวณซ้ำๆ
def fib2_1(n):      #lru_cache(maxsize=1024) แปลว่าเตรียมที่ไว้เก็บ 1024 ค่า
  if n < 0:
    return None
  if n == 0:
    return 0
  if n == 1:
    return 1
  return fib2_1(n-1) + fib2_1(n-2)
In [10]:
# ทดลองหาตัวที่ 10 จับเวลาด้วย
%time fib2_1(10)
CPU times: user 9 µs, sys: 0 ns, total: 9 µs
Wall time: 10.7 µs
Out[10]:
55
In [11]:
# fib2_1(35) ก็ใช้เวลาไม่มากนัก
%time fib2_1(35)
CPU times: user 16 µs, sys: 0 ns, total: 16 µs
Wall time: 17.9 µs
Out[11]:
9227465
In [12]:
# หาตัวที่ 1000 ก็ใช้เวลาไม่นาน
%time fib2_1(1000)
CPU times: user 1.78 ms, sys: 179 µs, total: 1.96 ms
Wall time: 1.97 ms
Out[12]:
43466557686937456435688527675040625802564660517371780402481729089536555417949051890403879840079255169295922593080322634775209689623239873322471161642996440906533187938298969649928516003704476137795166849228875

ถ้าเราอยากรู้ว่าเลขมีกี่หลักเราก็สามารถเปลี่ยนเลขเป็นข้อความด้วย str() แล้วใช้ len() ดูว่ามีกี่ตัวอักษรได้ เช่นถ้าอยากรู้ว่า Fibonacci ตัวที่ 1000 มีกี่หลักก็ทำอย่างนี้ได้:

In [13]:
len(str(fib2_1(1000)))
Out[13]:
209

ในไพธอนเราสามารถใส่ _ เข้าไปในตัวเลขให้อ่านง่ายๆด้วยเช่น 1_000 คือหนึ่งพัน 1_000_000 คือหนึ่งล้าน

In [14]:
fib2_1(1_000)
Out[14]:
43466557686937456435688527675040625802564660517371780402481729089536555417949051890403879840079255169295922593080322634775209689623239873322471161642996440906533187938298969649928516003704476137795166849228875

อีกวิธีที่เราใช้คำนวณได้โดยไม่ใช้วิธี recursion ก็ให้สังเกตว่าจริงๆแล้วเวลาเราคำนวณเลข Fibonacci เราสามารถค่อยๆบวกไปเรื่อยๆและเก็บผลรวมสองครั้งสุดท้ายไว้เพื่อรวมตัวต่อไปโดยเริ่มจาก 0 และ 1

In [15]:
def fib3(n):
  if n < 0:
    return None
  if n == 0:
    return 0
  if n == 1:
    return 1
  a, b = 0, 1 #a และ b คือผลรวมสองตัวสุดท้าย เริ่มโดยให้ a = 0 และ b = 1
  for i in range(1,n): #รวมไปเรื่อยๆแล้วเก็บผลรวมสองตัวสุดท้ายไว้ใน a และ b
    a, b = b, a+b   #a ปัจจุบัน = b เก่า, b ปัจจุบัน = ผลรวมของ a เก่าและ b เก่า
  return b
  
In [16]:
for n in range(0,11):
  print(f"เลข Fibonacci ตัวที่ {n} คือ {fib3(n)}")
เลข Fibonacci ตัวที่ 0 คือ 0
เลข Fibonacci ตัวที่ 1 คือ 1
เลข Fibonacci ตัวที่ 2 คือ 1
เลข Fibonacci ตัวที่ 3 คือ 2
เลข Fibonacci ตัวที่ 4 คือ 3
เลข Fibonacci ตัวที่ 5 คือ 5
เลข Fibonacci ตัวที่ 6 คือ 8
เลข Fibonacci ตัวที่ 7 คือ 13
เลข Fibonacci ตัวที่ 8 คือ 21
เลข Fibonacci ตัวที่ 9 คือ 34
เลข Fibonacci ตัวที่ 10 คือ 55

วิธี fib3 นี้รวดเร็วและทำงานได้สำหรับ n ใหญ่ๆได้ดี

In [17]:
%time fib3(1_000)
CPU times: user 67 µs, sys: 1 µs, total: 68 µs
Wall time: 69.9 µs
Out[17]:
43466557686937456435688527675040625802564660517371780402481729089536555417949051890403879840079255169295922593080322634775209689623239873322471161642996440906533187938298969649928516003704476137795166849228875
In [18]:
# หาค่าตัวที่ล้านได้ในเวลาไม่นานนัก

%time fib3(1_000_000)
CPU times: user 8.69 s, sys: 13.7 ms, total: 8.7 s
Wall time: 8.7 s
Out[18]:

In [19]:
# เลขตัวที่ล้านมีสองแสนกว่าหลัก
len(str(fib3(1_000_000)))
Out[19]:
208988

แต่วิธี fib3 ยังไม่ใช่วิธีที่เร็วที่สุด ยังมีวิธีที่เร็วกว่าโดยเกิดจากการสังเกตว่าเลข Fibonacci ตัวที่ 2k และตัวที่ 2k-1 สามารถเขียนในรูปตัวที่ k และ k-1 ได้ ทำให้จำนวนครั้งที่ต้องคำนวณลดลงไปอย่างมหาศาลเมื่อ 2k หรือ 2k-1 มีค่ามากๆ วิธีทำให้ปัญหาใหญ่ๆ (หาเลขตัวที่ 2k) กลายเป็นปัญหาเล็กๆที่แก้ง่่ายขึ้น (หาเลขตัวที่ k และ k-1) เรียกว่า divide-and-conquer ครับ

In [20]:
# วิธี divide-and-conquer
# ทำให้ปัญหาใหญ่ fib4(2k) กลายเป็นปัญหาเล็กๆ fib4(k) และ fib4(k-1)

from functools import lru_cache

@lru_cache(maxsize=4096)
def fib4(n):
  #print(f"working on {n}")
  if n < 0:
    return None
  if n <= 1:
    return n
  if n%2 == 0:
    k = n//2
    f1 = fib4(k)
    f2 = fib4(k-1)
    return (2*f2 + f1)*f1
  else:
    k = (n+1)//2
    f1 = fib4(k)
    f2 = fib4(k-1)
    return f1*f1 + f2*f2
In [21]:
%time fib4(1000)
CPU times: user 18 µs, sys: 1 µs, total: 19 µs
Wall time: 18.8 µs
Out[21]:
43466557686937456435688527675040625802564660517371780402481729089536555417949051890403879840079255169295922593080322634775209689623239873322471161642996440906533187938298969649928516003704476137795166849228875
In [22]:
%time fib4(10000)
CPU times: user 40 µs, sys: 1 µs, total: 41 µs
Wall time: 43.9 µs
Out[22]:

In [23]:
# ใช้เวลาไม่นานในการหาเลขตัวที่หนึ่งล้าน เวลาส่วนใหญ่ใช้ในการเปลี่ยนตัวเลขเป็นข้อความด้วย str()

%time len(str(fib4(1_000_000)))
CPU times: user 465 ms, sys: 3.05 ms, total: 468 ms
Wall time: 465 ms
Out[23]:
208988

นอกจากใช้ len(str(...)) เพื่อนับจำนวนหลักแล้ว เรายังสามารถใช้ฟังก์ชั่น math.log(x, 10) เพื่อหาว่าจำนวนหลักของ x มีประมาณเท่าไรด้วย เพราะว่าถ้า y = math.log(x,10) แล้วแปลว่า 10 ยกกำลัง y มีค่าเท่ากับ x เช่น math.log(100,10) คือ 2 เพราะ 10 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 100

In [24]:
# ประมาณจำนวนหลักของเลข Fibonacci ตัวที่ 1,000,000 ว่ามีกี่หลักด้วย math.log(x,10)

import math
%time math.log(fib4(1_000_000), 10)
CPU times: user 5 µs, sys: 0 ns, total: 5 µs
Wall time: 5.96 µs
Out[24]:
208987.29076497653

ถ้าสนใจวิธีคำนวณเลข Fibonacci แบบอื่นๆแนะนำให้ดูที่ https://sahandsaba.com/five-ways-to-calculate-fibonacci-numbers-with-python-code.html, https://www.geeksforgeeks.org/program-for-nth-fibonacci-number/ และ http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibFormula.html นะครับ

In [ ]: