พาราโบลาตัดแกน $x$ ที่ไหน

แนะนำให้ดู Visual introduction to parabolas

พาราโบลาทุกอันมีรูปทรงเดียวกัน ต่างกันที่เราขยับ หมุน และซูมเข้าออกอย่างไร (เหมือนกับวงกลมทุกอันคล้ายกันหมด แค่ซูมเข้าออก) แนะนำให้ดู There is only One True Parabola

ปกติเราจะเขียนสมการพาราโบลาในรูป $y(x) = a x^2 + b x + c$ โดยที่ $a$ ไม่เป็น 0

ถ้าเราจะหาว่าพาราโบลาตัดแกน $x$ ที่ไหน เราก็ต้องหาค่า $x$ ที่ทำให้ $y(x) = 0$ ก็คือการแก้สมการ $a x^2 + b x + c = 0$ นั่นเอง

เราแก้สมการได้ด้วยวิธีที่เรียกว่า completing the square: คือจัดรูปให้เป็นกำลังสองของอะไรบางอย่างเท่ากับอะไรบางอย่างอีกก้อนหนึ่ง:

$a x^2 + b x + c = 0$

$ x^2 + \frac{b}{a} x + \frac{c}{a} = 0$

$ x^2 + 2 (\frac{b}{2 a}) x + \frac{c}{a} = 0$

$ x^2 + 2 (\frac{b}{2 a}) x + (\frac{b}{2 a})^2 -(\frac{b}{2 a})^2 + \frac{c}{a} = 0$

$ (x + (\frac{b}{2 a}))^2 -(\frac{b}{2 a})^2 + \frac{c}{a} = 0$

$ (x + (\frac{b}{2 a}))^2 = (\frac{b}{2 a})^2 - \frac{c}{a} $

$ (x + (\frac{b}{2 a}))^2 = \frac{b^2 - 4 a c}{4 a^2}$

$ x + (\frac{b}{2 a}) = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4 a c}{4 a^2}}$

$ x = -(\frac{b}{2 a}) \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4 a c}{4 a^2}}$

$ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a}$

ดังนั้น ค่า $ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a}$ จะเป็นค่า $x$ ที่ทำให้พาราโบลา $a x^2 + b x + c$ ตัดแกน $x$

In [1]:
# เราสร้างฟังก์ชั่นเพื่อคำนวณตามความสัมพันธ์ข้างบน 

import math
def zeroes_of_parabola(a,b,c):
  """หาค่า x ที่ทำให้ a x**2 + b x + c == 0
  ค่า x ที่หาได้คือจุดที่พาราโบลาตัดแกน x
  a ต้องไม่เป็น 0 """
  if a == 0: # ถ้า a เป็น 0 จะไม่่คำนวณอะไรให้
    return None
  if b**2 - 4*a*c < 0: #ถ้าสิ่งที่อยู่ในสแควร์รูทเป็นลบก็จะไม่คำนวณอะไรให้
    return None
  if b**2 - 4*a*c == 0: #ถ้า b**2 เท่ากับ 4*a*c พอดีจะมีคำตอบเดียว
    return [-b/(2*a)]
  return [(-b + math.sqrt(b**2-4*a*c))/(2*a),\
      (-b - math.sqrt(b**2-4*a*c))/(2*a)] #ไม่งั้นจะมีสองคำตอบ
In [2]:
# -x^2 + 4 = 0 มีคำตอบที่ x = ± 2

zeroes_of_parabola(-1,0,4)
Out[2]:
[-2.0, 2.0]
In [3]:
# x^2 - 2x + 1 มีคำตอบที่ x = 1

zeroes_of_parabola(1,-2,1)
Out[3]:
[1.0]
In [4]:
# x^2 - 2x + 4 ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงเพราะ b^2 - 4ac น้อยกว่า 0

zeroes_of_parabola(1,-2,4)

ถ้าเราไม่มีสูตรหาคำตอบ เราอาจใช้วิธีประมาณเช่น Bisection Method

สมการของพาราโบลาที่มี $x$ ยกกำลังสูงสุดเท่ากับ $x^2$ เรียกว่าสมการควอดราติก (quadratic equation)

เรามีสูตร $ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a}$ สำหรับแก้สมการควอดราติก $a x^2 + b x + c = 0$

ถ้าสมการมี $x^3$ เป็นกำลังสูงสุดเราเรียกว่าคิวบิก (cubic equation) ถ้ามี $x^4$ เป็นกำลังสูงสุดเราเรียกว่าควอติก (quartic equation) สมการกำลังห้าเรียกว่าควินติก (quintic equation)

เมื่อประมาณสี่ห้าร้อยปีมาแล้วนักคณิตศาสตร์พบสูตรแก้สมการคิวบิกและควอติก กล่าวคือมีคนค้นพบสูตรสำหรับแก้สมการ $a x^3 + b x^2 + c x + d = 0$ และ $a x^4 + b x^3 + c x^2 + d x + e = 0$ แม้ว่าสูตรจะยุ่งยากและยาวกว่าสูตรของควอดราติกมากก็ตาม เวลาผ่านไปอีกเกือบๆ 300 ปีก่อนที่จะมีคนค้นพบว่าสมการที่มีกำลังตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะไม่มีสูตรทั่วไปที่จะแก้สมการเหล่านั้น

สำหรับสมการที่ไม่มีสูตรสำหรับแก้ เราสามารถหาคำตอบโดยการประมาณได้หลายวิธี วิธีแรกที่จะใช้วันนี้เรียกว่าวิธีแบ่งครึ่งหาคำตอบ (bisection method) โดยเราจะอาศัยเทคนิควาดกราฟเพื่อดูก่อนว่าคำตอบของสมการ $f(x) = 0$ อยู่แถวๆไหน แล้วกำหนดช่วง $(xmin, xmax)$ ที่คำตอบเราอยู่แถวๆนั้นโดยระวังว่าเครื่องหมายของ $f(xmin)$ และ $f(xmax)$ ต้องตรงกันข้ามกัน คือถ้าฟังก์ชั่น $f$ มีการเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกไปลบหรือลบไปบวกในช่วง $(xmin, xmax)$ ก็แสดงว่าค่าฟังก์ชั่นต้องเป็น 0 ที่ไหนสักแห่งในช่วง $(xmin, xmax)$ นั้น จากนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งช่วง $(xmin, xmax)$ เป็นสองช่วงเล็กๆ แล้วดูว่าฟังก์ชั่น $f$ เปลี่ยนเครื่องหมายในช่วงไหน ถ้าเปลี่ยนในช่วงไหนก็แสดงว่าคำตอบ $f(x) = 0$ อยู่ในช่วงนั้น เราสามารถแบ่งครึ่งช่วงอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ช่วงเล็กลงมากๆได้ พอช่วงมีขนาดเล็กพอเราก็บอกว่าคำตอบ $f(x) = 0$ อยู่ในช่วงเล็กๆนั้น อาจจะใช้ค่าตรงกลางช่วง (พอใช้ได้) หรือเทียบบัญญัติไตรยางค์ระหว่างค่าฟังก์ชั่นที่ขอบทั้งสองของช่วงก็ได้ (ได้คำตอบดีกว่า)

In [5]:
# ตัวอย่างฟังก์ชั่นกำลังห้าของเรา

def quintic(x):
  return x**5 + x**4 - x**3 + 2*x**2 - 5*x + 6

กราฟฟังก์ชั่นกำลังห้าของเรา ($x^5+x^4-x^3+2x^2 - 5x + 6)$ จะเห็นได้ว่าค่าฟังก์ชั่นเป็นศูนย์ (ตัดแกน $x$) ในช่วง (-3, -2):

Screen%20Shot%202562-06-29%20at%2011.09.02.png

In [6]:
# ฟังก์ชั่น bisection method เวอร์ชั่นแรก 
# พิมพ์ว่า xmin, xmax มีขนาดเท่าไร ผลคูณ f(xmin)*f(xmax) เป็นเท่าไร
# หยุดทำงานเมื่อขนาด xmin ห่างจาก xmax ไม่เกิน 0.0001
# bisection มีการเรียกตัวเองด้วย (recursion)

def bisection1(f, xmin, xmax):
  "พยายามหาค่า x ที่ทำให้ f(x)==0, xmin และ xmax คือช่วงที่เราเดาว่าคำตอบอยู่ในนั้น"
  
  if xmin > xmax: # จัดการให้ xmin น้อยกว่า xmax เสมอ
    xmin, xmax = xmax, xmin

  print(f"xmin, xmax = {xmin}, {xmax}\t f(xmin)*f(xmax) = {f(xmin)*f(xmax):.5f}")
  
  if xmax-xmin < 0.0001:
    print(f'Found a solution: {(xmax+xmin)/2}')
    return( (xmin+xmax)/2 )
  
  if f(xmin) == 0: #ถ้า xmin หรือ xmax ทำให้ค่าฟังก์ชั่นเป็นศูนย์ก็ตอบ xmin หรือ xmax เลย
    return xmin
  if f(xmax) == 0:
    return xmax
  if f(xmin)*f(xmax) > 0:  #ถ้าฟังก์ชั่น f ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกไปลบหรือลบไปบวก
               #ระหว่าง xmin และ xmax ก็ควรไปเดาใหม่ว่า xmin, xmax คืออะไร
    print("Bad xmin, xmax")
    return None
       
  xmid = (xmin + xmax)/2 #หาจุดกลางระหว่าง xmin และ xmax
       
  if f(xmin)*f(xmid) < 0: #ถ้าฟังก์ชั่นเปลี่ยนเครื่องหมายระหว่าง xmin กับจุดกลาง ก็ไปหาต่อในช่วงนี้
    x = bisection1(f,xmin, xmid)
  else:          #ไม่งั้นก็หาต่อในช่วงจุดกลางถึง xmax
    x = bisection1(f,xmid, xmax)
    
  return x
In [7]:
# พยายามหาค่า x ที่ทำให้ฟังก์ชั่นข้างบนของเรามีค่าเท่ากับ 0 โดยเริ่มเดาว่า x อยู่ระหว่าง -3 และ -2

x = bisection1(quintic,-3,-2)
xmin, xmax = -3, -2	 f(xmin)*f(xmax) = -1536.00000
xmin, xmax = -2.5, -2	 f(xmin)*f(xmax) = -191.50000
xmin, xmax = -2.5, -2.25	 f(xmin)*f(xmax) = -80.54361
xmin, xmax = -2.375, -2.25	 f(xmin)*f(xmax) = -8.04282
xmin, xmax = -2.375, -2.3125	 f(xmin)*f(xmax) = -3.69322
xmin, xmax = -2.375, -2.34375	 f(xmin)*f(xmax) = -1.23367
xmin, xmax = -2.359375, -2.34375	 f(xmin)*f(xmax) = -0.06170
xmin, xmax = -2.359375, -2.3515625	 f(xmin)*f(xmax) = -0.02938
xmin, xmax = -2.359375, -2.35546875	 f(xmin)*f(xmax) = -0.01299
xmin, xmax = -2.359375, -2.357421875	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00473
xmin, xmax = -2.359375, -2.3583984375	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00058
xmin, xmax = -2.35888671875, -2.3583984375	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00024
xmin, xmax = -2.358642578125, -2.3583984375	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00007
xmin, xmax = -2.358642578125, -2.3585205078125	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00001
xmin, xmax = -2.35858154296875, -2.3585205078125	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00000
Found a solution: -2.358551025390625
In [8]:
#ตรวจสอบว่าค่าที่หามาได้ทำให้ฟังก์ชั่นใกล้ๆศูนย์ไหม

print(f"x = {x:.3f}, f(x) = {quintic(x):.3f}")
x = -2.359, f(x) = -0.001
In [9]:
# เวอร์ชั่นที่ 2 กำหนดว่าจะหยุดหาเมื่อ xmin ห่างจาก xmax ไม่เกิน tolerance ที่เราตั้งค่าไว้
# ฟังก์ชั่นเรียกตัวเองด้วย (recursion)

def bisection2(f, xmin, xmax):
  "พยายามหาค่า x ที่ทำให้ f(x)==0, xmin และ xmax คือช่วงที่เดาว่าคำตอบอยู่ในนั้น"
  
  tolerance = 1e-6 #ตั้งค่่าไว้ว่าให้หยุดหาคำตอบเมื่อ xmin และ xmax ห่างกันไม่เกิน tolerance
  
  if xmin > xmax: # จัดการให้ xmin น้อยกว่า xmax เสมอ
    xmin, xmax = xmax, xmin
    
  if f(xmin)*f(xmax) > 0:
    print("Bad xmin, xmax") #ถ้าฟังก์ชั่น f ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกไปลบหรือลบไปบวก
               #ระหว่าง xmin และ xmax ก็ควรไปเดาใหม่ว่า xmin, xmax คืออะไร
    return None
  
  if xmax-xmin < tolerance:
    return( (xmin+xmax)/2 )
  
  if f(xmin) == 0:  #ถ้า xmin หรือ xmax ทำให้ค่าฟังก์ชั่นเป็นศูนย์ก็ตอบ xmin หรือ xmax เลย
    return xmin
  if f(xmax) == 0:
    return xmax

  xmid = (xmin + xmax)/2 #หาจุดกลางระหว่าง xmin และ xmax
  if f(xmin)*f(xmid) < 0: #ถ้าฟังก์ชั่นเปลี่ยนเครื่องหมายระหว่าง xmin กับจุดกลาง ก็ไปหาต่อในช่วงนี้
    x = bisection2(f,xmin, xmid)
  else:          #ไม่งั้นก็หาต่อในช่วงจุดกลางถึง xmax
    x = bisection2(f,xmid, xmax)
    
  return x
In [10]:
x = bisection2(quintic,-3,-2)
print(f"Value at x = {x:.6f} is {quintic(x):.6f}")
Value at x = -2.358535 is 0.000007
In [11]:
# เวอร์ชั่น 3 ฟังก์ชั่นไม่เรียกตัวเองแล้ว (non-recursive)
# ยังพิมพ์ดูว่า xmin, xmax, f(xmin)*f(xmax) เป็นเท่าไร
# คำตอบที่ได้จะเป็นตรงกลางของ xmin และ xmax 

def bisection3(f,xmin, xmax):
  "พยายามหาค่า x ที่ทำให้ f(x)==0, xmin และ xmax คือช่วงที่เดาว่าคำตอบอยู่ในนั้น"
  
  tolerance = 1e-6 #ตั้งค่า tolerance ไว้ให้หยุดทำงาน
           #จะหยุดทำงานเมื่อ xmin ห่างจาก xmax น้อยกว่า tolerance
  
  if xmin > xmax:  # จัดการให้ xmin น้อยกว่า xmax เสมอ
    xmin, xmax = xmax, xmin
    
  if f(xmin)*f(xmax) > 0:
    print("Bad xmin, xmax") #ถ้าฟังก์ชั่น f ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกไปลบหรือลบไปบวก
               #ระหว่าง xmin และ xmax ก็ควรไปเดาใหม่ว่า xmin, xmax คืออะไร
    return None
  
  while xmax-xmin >= tolerance: #จะหยุดทำงานเมื่อ xmin ห่างจาก xmax น้อยกว่า tolerance
    print(f"xmin, xmax = {xmin}, {xmax}\t f(xmin)*f(xmax) = {f(xmin)*f(xmax):.5f}")
    
    if f(xmin) == 0:
      return xmin
    
    if f(xmax) == 0:
      return xmax
    
    xmid = (xmin + xmax)/2   #หาจุดกลางระหว่าง xmin และ xmax
    if f(xmin)*f(xmid) < 0:  #ถ้าฟังก์ชั่นเปลี่ยนเครื่องหมายระหว่าง xmin กับจุดกลาง ก็ไปหาต่อในช่วงนี้
      xmin, xmax = xmin, xmid
    else:           #ไม่งั้นก็หาต่อในช่วงจุดกลางถึง xmax
      xmin, xmax = xmid, xmax
  return (xmin+xmax)/2 #คำตอบที่ได้จะเป็นตรงกลางของ xmin และ xmax ที่ห่างกันน้อยกว่า tolerance
  
In [12]:
x = bisection3(quintic,-3,-2)
print(f"Value at x = {x} is {quintic(x)}")
xmin, xmax = -3, -2	 f(xmin)*f(xmax) = -1536.00000
xmin, xmax = -2.5, -2	 f(xmin)*f(xmax) = -191.50000
xmin, xmax = -2.5, -2.25	 f(xmin)*f(xmax) = -80.54361
xmin, xmax = -2.375, -2.25	 f(xmin)*f(xmax) = -8.04282
xmin, xmax = -2.375, -2.3125	 f(xmin)*f(xmax) = -3.69322
xmin, xmax = -2.375, -2.34375	 f(xmin)*f(xmax) = -1.23367
xmin, xmax = -2.359375, -2.34375	 f(xmin)*f(xmax) = -0.06170
xmin, xmax = -2.359375, -2.3515625	 f(xmin)*f(xmax) = -0.02938
xmin, xmax = -2.359375, -2.35546875	 f(xmin)*f(xmax) = -0.01299
xmin, xmax = -2.359375, -2.357421875	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00473
xmin, xmax = -2.359375, -2.3583984375	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00058
xmin, xmax = -2.35888671875, -2.3583984375	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00024
xmin, xmax = -2.358642578125, -2.3583984375	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00007
xmin, xmax = -2.358642578125, -2.3585205078125	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00001
xmin, xmax = -2.35858154296875, -2.3585205078125	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00000
xmin, xmax = -2.358551025390625, -2.3585205078125	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00000
xmin, xmax = -2.3585357666015625, -2.3585205078125	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00000
xmin, xmax = -2.3585357666015625, -2.3585281372070312	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00000
xmin, xmax = -2.3585357666015625, -2.358531951904297	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00000
xmin, xmax = -2.3585357666015625, -2.3585338592529297	 f(xmin)*f(xmax) = -0.00000
Value at x = -2.3585352897644043 is 7.0031444749929506e-06
In [13]:
# เวอร์ชั่น 4 ฟังก์ชั่นไม่เรียกตัวเองแล้ว (non-recursive)
# ไม่พิมพ์ดูว่า xmin, xmax, f(xmin)*f(xmax) เป็นเท่าไรแล้ว
# คำตอบที่ได้จะเทียบบัญญัติไตรยางค์ระหว่างจุด (xmin, f(xmin)) และ จุด (xmax, f(xmax))
# ซื่งน่าจะได้คำตอบที่ใกล้ความจริงมากกว่าแบบตอบตรงกลางระหว่าง xmin และ xmax

def bisection4(f,xmin, xmax):
  "พยายามหาค่า x ที่ทำให้ f(x)==0, xmin และ xmax คือช่วงที่เดาว่าคำตอบอยู่ในนั้น"
  
  tolerance = 1e-6 #ตั้งค่า tolerance ไว้ให้หยุดทำงาน
           #จะหยุดทำงานเมื่อ xmin ห่างจาก xmax น้อยกว่า tolerance
  
  if xmin > xmax:  # จัดการให้ xmin น้อยกว่า xmax เสมอ
    xmin, xmax = xmax, xmin
  
  if f(xmin)*f(xmax) > 0:
    print("Bad xmin, xmax") #ถ้าฟังก์ชั่น f ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกไปลบหรือลบไปบวก
               #ระหว่าง xmin และ xmax ก็ควรไปเดาใหม่ว่า xmin, xmax คืออะไร
    return None
  
  
  while xmax-xmin > tolerance: # ทำตรงนี้วนๆไปตราบใดท่ี xmin และ xmax ยังห่างกันกว่า tolerance
    
    #print(f"xmin, xmax = {xmin}, {xmax}\t f(xmin)*f(xmax) = {f(xmin)*f(xmax):.5f}")
    
    if f(xmin) == 0:
      return xmin
    
    if f(xmax) == 0:
      return xmax

    xmid = (xmin + xmax)/2  #หาจุดกลางระหว่าง xmin และ xmax
    if f(xmin)*f(xmid) < 0:  #ถ้าฟังก์ชั่นเปลี่ยนเครื่องหมายระหว่าง xmin กับจุดกลาง ก็ไปหาต่อในช่วงนี้
      xmin, xmax = xmin, xmid
    else:           #ไม่งั้นก็หาต่อในช่วงจุดกลางถึง xmax
      xmin, xmax = xmid, xmax
      
  slope = (f(xmax)-f(xmin))/(xmax-xmin) 
  x = xmin + (0-f(xmin))/slope # คำตอบที่ได้จะเทียบบัญญัติไตรยางค์ระหว่างจุด (xmin, f(xmin)) และ จุด (xmax, f(xmax))
  
  return x
In [14]:
# ทดลองเดา xmin, xmax = -3, -2

x = bisection4(quintic,-3,-2)
print(f"Value at x = {x:.6f} is {quintic(x):.6f}")
Value at x = -2.358535 is 0.000000
In [15]:
# ทดลองเดา xmin, xmax = -3, 0

x = bisection4(quintic,-3,0)
print(f"Value at x = {x:.6f} is {quintic(x):.6f}")
Value at x = -2.358535 is 0.000000

ลองหาคำตอบ $x^2 - 4 = 0$ แถวๆระหว่าง 1.7 และ 2.2 (คำตอบที่ถูกคือ 2) Screen%20Shot%202562-06-29%20at%2016.32.42.png

In [16]:
# ลองใช้วิธี bisection หาคำตอบของควอดราติก x**2 - 4 = 0 แถวๆ (1.7,2.2):

def quad(x):
  return x**2 - 4

x = bisection4(quad, 1.7, 2.2)
print(f"Value at x = {x:.6f} is {quad(x):.6f}")
Value at x = 2.000000 is -0.000000

ลองหาคำตอบ $\frac{1}{1+x^2} - 1/2 = 0$ แถวๆระหว่าง 0.7 และ 1.2 (คำตอบที่ถูกต้องคือ x = 1)

Screen%20Shot%202562-06-29%20at%2016.12.32.png

In [17]:
# หาคำตอบ 1/(1+x**2) - 1/2 = 0 แถวๆระหว่าง 0.7 และ 1.2 (คำตอบที่ถูกต้องคือ x = 1)

def f1(x):
  return 1/(1+x**2) - 1/2

x = bisection4(f1, 0.7, 1.2)
print(f"Value at x = {x:.6f} is {f1(x):.6f}")
Value at x = 1.000000 is -0.000000

ลองหาคำตอบ $cos(\frac{x}{2}) = 0$ แถวๆ 2.8 และ 3.2 (คำตอบที่ถูกต้องคือค่า $\pi$) Screen%20Shot%202562-06-29%20at%2016.18.08.png

In [18]:
def f2(x):
  return math.cos(x/2)

x = bisection4(f2, 2.8, 3.2)
print(f"Value at x = {x:.6f} is {f2(x):.6f}")
Value at x = 3.141593 is 0.000000
In [ ]: